ماه: ژانویه 2012

کد classical AI search algorithms

EvaluateNormalVsBidirectionalBFS.m /////////////////// upperBound =  10; lowerBound = 3; numberOfExperiments = 5; x=1:upperBound; y1=zeros(1,upperBound); y2=zeros(1,upperBound); for i=lowerBound:upperBound for j=1:i*numberOfExperiments problem = Problem(i, i); [cost , numberOfExpandedNodes] = SolveMaze(problem, false, BFSFringe); y1(i) = y1(i) + numberOfExpandedNodes; [cost , numberOfExpandedNodes] = SolveMazeBidirectional(problem, false, BFSFringe, BFSFringe); y2(i) = y2(i) + numberOfExpandedNodes; end y1(i) = y1(i)/(i*numberOfExperiments); y2(i) = y2(i)/(i*numberOfExperiments); end …

کد classical AI search algorithms ادامه »

اجرای تکنیکهای داده کاوی روی مخزن داده واستخراج الگوهای پنهان از داده‌ها

امروزه افراد زیادی به علت بیماری قلب و عروق جان خود را از دست می‌دهند این بیماری با توجه به شیوع و سهمی‌که در مرگ و میر انسانها دارد از اهمیت بالایی برخوردار است . لذا  در این پروژه با استفاده از تکنیک‌هاي داده کاوي و الگوریتم‌هایی مانند درخت تصمیم، شبکه عصبی ،ماشي ن بردار …

اجرای تکنیکهای داده کاوی روی مخزن داده واستخراج الگوهای پنهان از داده‌ها ادامه »