تقسیم داده به آموزش و تست در یادگیری ماشین

یکی از کارهای پایه در یادگیری ماشین تقسیم داده به دو قسمت آموزش و تست می‌باشد. با داده‌های آموزش ، مدل را آموزش می‌دهیم و با داده‌های تست ، مدل آموزش یافته را تست می‌کنیم. % Split train and test data [train, test] = dividerand(length(Y), 0.7, 0.3); X_train = X(train, :); Y_train = Y(train); X_test …

تقسیم داده به آموزش و تست در یادگیری ماشین ادامه »