آموزش فارسی نرم افزار اتوماسیون صنعتی Automation studio

Automation Studio نرم افزار طراحی و شبیه سازی اتوماسیون صنعتی , مخصوصا انجام فعالیتهای طراحی , آموزش و آزمایش تجهیزات طراحی شده است. Automation Studio شامل ماژولهای مختلف می‌باشد. هر ماژول به نام کارگاه نامیده می‌شود شامل کتابخانه ی المانها می‌باشد که می‌توانید با استفاده از آنها انواع مدارهای هیدولیک , نیوماتیک , الکتریکی و …

آموزش فارسی نرم افزار اتوماسیون صنعتی Automation studio ادامه »