آموزش نقاط ویژگی نقطه Point Feature Types در متلب

تشخیص ویژگی تصویر یکی از بلوک‌های اصلی در کارهای بینایی و پردازش تصویر می‌باشد. برخی از این کارها شامل تشخیص شی object detection و ردیابی traking و ثبت تصویرimage registration می‌باشند.  تولباکس ماشین بینایی متلب دارای توابع زیادی برای تشخیص ویژگی در تصویر می‌باشد. این توابع point object بر می‌گردانند که شامل نوع خاصی از …

آموزش نقاط ویژگی نقطه Point Feature Types در متلب ادامه »