دانلود word پایان نامه ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت

دانلود متن کامل در

full-thesis-download.ir

 

208 صفحه

 

دانشگاه صنعتي اميركبير
(پلی تکن‍‍‍يک تهران)

دانشكده مهندسي برق

پايان نامه دكتري مهندسی برق – قدرت

ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت
با حفظ معيارهاي امنيت

اساتيد راهنما:
دكتر مهرداد عابدي دكتر سيد حسين حسينيان

شهريور 1388

چکيده
جزیره‌سازی سیستمهای ‌‌قدرت به هم پیوسته که به جداسازی و شکستن سیستمهای قدرت نیز مشهور است آخرین خط دفاعی برای مقابله با فروپاشی سیستم و جلوگیری از وقوع حوادث سهمگین در شبکه قدرت می‌باشد.
جزیره‌سازی سیستمهای قدرت به هم پیوسته به عنوان یک روش کنترل گسترده به صورت یک مساله تصمیم‌گیری جامع با جزئیات بسیار زیاد و به عنوان یک بخش مهم از استراتژیهای کنترل اصلاحی مطرح می‌گردد. پس از وقوع یک اغتشاش بزرگ در یک سیستم قدرت در صورتی که به موقع هیچگونه طرح و الگوی چاره‌ساز مناسبی موجود نباشد، این اغتشاش ممکن است منجر به فروپاشی کلی سیستم گردد.
طبق تعریف جزیره‌سازی سیستمهای قدرت به معنی تعیین نقاط صحیح جداسازی سیستم یکپارچه به تعدادی جزیره کوچکتر می‌باشد در صورتی که حفظ یکپارچگی سیستم امکان پذیر نباشد.
در این رساله یک روش نوین و بهینه جهت جزیره‌‌سازی سیستمهای‌ قدرت به هم پیوسته ارائه گردیده است. الگوریتم ارایه شده طوری طراحی شده است تا بتواند بر بسیاری از محدودیتهای موجود در بحث جزیره‌سازی غلبه کرده و نتایج و دستاوردهای قابل قبولی را ارایه کند. در روش پیشنهادی این رساله از مشخصه‌های استاتیکی و دینامیکی شبکه‌های قدرت به هم پیوسته برای تعیین تعداد جزایر و نقاط صحیح شکسته شدن آنها استفاده گردیده است. در این رساله ابتدا با استفاده از تئوریهای خوشه‌بندی دینامیکی و همسویی، مرزهای تقریبی جزایر احتمالی با توجه به گروه‌بندی ماشینهای همسو تعیین می‌گردد و به دنبال آن با اعمال یک الگوریتم جستجوی قوی بر اساس نظریه گراف مرز دقیق جزایر اولیه تعیین می‌گردد. در بخش اول الگوریتم هدف تعیین سریع و کلی تعداد و مرز تقریبی جزایر با توجه به محدودیتهای دینامیکی و توپولوژی شبکه و خوشه بندی ماشینها در گروههای همسو می‌باشد. در قدم بعدی مرز دقیق نواحی طوری تعیین می‌گردد که پس از جداسازی، حداقل بارزدایی در بین جزایر وجود داشته باشد. با توجه به این حقیقت که اصولا الگوریتم جزیره‌سازی بایستی در حالت ایده‌ال به صورت زمان واقعی بوده و از طرفی با توجه به پیچیدگی بسیار زیاد و گستردگی ابعاد فضای جستجوی آن یک تلاش اساسی لازم است تا بتوان ضمن ارائه یک الگوریتم دقیق سرعت محاسبات آن را نیز افزایش داده و بر مشکل زمان غلبه کرد.
تلاش پژوهش حاضر عمدتا در روی این دو امر متمرکز بوده است تا بتواند تا حد امکان بر پدیده زمان بر بودن محاسبات آن غلبه کرده و حدلاامکان جزایری با احتمال پایداری بیشتر ارایه کند. از آنجا که پایداری جزایر تعیین شده از مسایل عمده در امر جزیره سازی است و نیاز به توجه فراوان دارد بنابراین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این تحقیق سعی بر این بوده است تا بتوان قبل از اعمال الگوریتم جداسازی بتوان پایداری جزایر را پیش بینی کرده و آنها را مورد بررسی قرار داد. یک جزیره‌بندی دقیق و صحیح به معنی تعیین جزایری است که پس از عمل جداسازی پایدار بوده و حداقل بارزدایی را داشته باشند. بخش دیگری از تلاشهای این تحقیق این بوده است تا مرزهای جزایر پیشنهادی را با دقت بالاتری انتخاب کند. مرزبندی دقیق جزایر با استفاده از الگوریتمهای قوی در تئوری گراف تعیین می‌گردد. این الگوریتمها به عنوان الگوریتمهای جستجوی مستقیم و غیر تکراری بوده و جوابهای قطعی را ارایه می‌کنند که این امر امکان تصمیم گیری دقیق برای جزیره سازی را در اختیار می‌گذارند.
به طور کلی در بحث جزیره‌سازی سیستمهای قدرت سه سوال اساسی مطرح می‌گردد که به صورت زیر بیان می‌شوند.
الف – یک سیستم قدرت که در شرایط معین بهره‌برداری با یک اغتشاش شدید روبرو شده است، آیا نیاز به جزیره‌سازی دارد؟
پاسخ به این سوال لزوم جزیره‌سازی را آشکار می‌سازد.
ب – در صورتی که پاسخ به سوال بالا مثبت باشد سیستم قدرت مورد نظر از کجاها باید شکسته شود؟ و مرزهای جداسازی جزایر در کجاها قرار دارند؟
پاسخ به این سوال به معنی تعیین دقیق نقاط جداسازی سیستم به هم پیوسته می‌باشد.
ج- چگونه بایستی جزیره‌سازی صورت گیرد و ترتیب و زمان بازکردن خطوط چه لحظاتی می‌باشد؟
پاسخ به این سوال به معنی تعیین لحظات صحیح و ترتیب باز کردن خطوط به منظور جزیره سازی است.
هدف این تحقیق پاسخ به سوالات فوق با تاکید بر سوالات شماره (ب) و (ج) می‌باشد.
با توجه به نتایج آخرین تحقیقات صورت گرفته هنوز یک استراتژی کلی که بتواند به هر سه سوال فوق در یک زمان کوتاه به طور مناسب پاسخ دهد وجود ندارد و رسیدن به این هدف جامع نیاز به تحقیقات گسترده‌ای دارد. متاسفانه تاکنون جوابهای جامعی برای سوالهای (ب) و (ج) ارایه نشده است و تحقیقات در مورد این سوالات با چالشهای جدی روبرو می‌باشد.
در یک کلام حل جامع و یکپارچه مساله جزیره‌سازی صحیح به معنی پاسخ به همه سوالات فوق در کمترین زمان ممکن است.

کلمات کلیدی: پایداری سیستمهای قدرت، جزیره سازی، الگوهای حفاظتی خاص، نظریه گراف، بهینه سازی چند منظوره، الگوریتمهای هوشمند

عنوان صفحه
چکیده 1

مقدمه 4
1-1- مقدمه 4

سابقه کارهای انجام يافته، اهداف، ايده‌ها و محدوديتهای انجام رساله 9
2-1-مقدمه 9
2-2- مطالعات انجام شده در تشخيص پايداري گذرا 9
2-3- مطالعات انجام شده در مورد همسويي(Coherency) و تعيين معادلهای ديناميکی 11
2-3-1- مطالعات انجام گرفته در حوزه زمان 13
2-3-2- مطالعات انجام گرفته در حوزه فرکانس 13
2-4- مطالعات انجام شده در مورد همسويي و جزيره‌سازی سيستم 15
2-5- مطالعات انجام گرفته در حوزه جزيره‌سازي 18
2-6- كاهش شبكه در جزیره‌سازی 26
2-7- روش جزاير توده‌اي يا متراكم 28
2-8- بارزدايي در جزایر 30
2-8-1- تعريف حذف بار 30
2-8-1- تعريف حذف بار 31
2-9- ضرورت انجام پژوهش 31
2-10- اهداف تحقیق 32
2-11- استراتژی جزیره سازی 36
2-11-1- فضای جستجوی اصلی (واقعی) 37
2-11-2- استراتژی شدنی 37
2-11-3- فضای استراتژی شدنی 37
2-12- ايده‌ها و نوآوريها 37
2-13- نيازمنديها و ملاحظات لازم در تشکيل جزيره‌ها 40
2-14- الگوهاي حفاظتي خاص 41
2-14-1- معيارهاي مورد نياز در طراحي SPS 42
2-15- روش پيشنهادي 43

پايداري سيستمهاي قدرت 53
3-1- پايداري سيستمهاي قدرت 53
3-2- پايداري گذرا 53
3-2-1- مدل بدون ورودي 5
3-2-2- معادلات حالت در چهارچوب مركز زاويه (COA) 56
3-2-3- قضيه لياپانف 57
3-2-4- تابع لياپانف براي يك سيستم چند ماشينه 57
3-2-5- محاسبه ناحيه همگرايي 59
3-3- پايداری فرکانس 61
3-4- معیار برابری سطوح توسعه یافته
62
کاهش مرتبه سيستمهای قدرت و خوشه بندی اطلاعات 66
4-1-کاهش مرتبه سيستمهای قدرت و خوشه بندی اطلاعات 66
4-1-1- خوشه‌بندی تقسیم‌گر K-Means 68
4-2- بکارگیری روشهای خوشه بندی در سیستم‌های قدرت 69
4-3- روشهای معادلسازی دینامیکی 69
4-4- روش تحلیل شکل نرمال (NFA: Normal Form Analysis) 74
4-4-1- آنالیز شکل نرمال در نزدیکی تشدیدهای قوی 77
4-5- روش زیرفضای Krylov 80
4-5-1- روش اسکالر Arnoldi 81
4-5-2- روش بلوکی Arnoldi 81
4-5-3- تطبیق گشتاورها و زیرفضای Krylov 83
4-6- کاهش مرتبه با زیر فضای Krylov و نظریه همسویی 84
4-7-تئوری اختلالات ویژه (PA: Perturbation Analysis ) 87

نظریه گراف و کاربرد آن در سیستمهای قدرت 90
5-1- تعريف گراف 91
5-2- تعريف گرافهاي متصل 91
5-3- ماتريس همسايگي يك گراف 91
5-4- اتصال (Connectivity) 92
5-5- گراف جهت دار 92
5-6- تعريف حداقل كات‌ست 92
5-7- تعريف ادغام رئوس (گوشه‌ها) 92
5-8- حداقل درخت پوشا 93
5-9- درخت استينير 93
5-10- تحقق تئوري گراف در سيستم قدرت 93
5-11- بکارگیری الگوریتم پریم (Algorithm Prim ) جهت حل مساله درخت پوشای حداقل 94
5-12- الگوریتم Prim 96
5-13- الگوریتمKruskal 97
5-14-الگوریتم Baruvka 98
امنیت سيستمهای قدرت 100
6-1- قابلیت اطمینان سيستمهای قدرت 100
6-2- حالت نرمال 102
6-3- وضعيت هشدار 102
6-4- وضعيت اضطراري 102
6-5- وضعيت فوق بحراني 102
6-6- وضعيت بازيابي 103
6-6-1- بازيابي سيستم قدرت (Power System Restoration) 104
6-7- پايداري فركانس 110
6-8- ناپايداري ولتاژ 111
6-9- ناپايداري زاويه‌اي گذرا 112
6-10- عوامل موثر در پديده فروپاشي سيستم 112
6-10-1- راه‌حلهاي بلندمدت 113
6-10-2- دستيابي به كنترلهاي هوشمند 113
6-10-3- جزيره‌سازي 113
6-10-4- حذف بار 114
6-11- طراحي يك سيستم انعطاف‌پذير به جاي يك سيستم شكننده 114
6-12- بازيابي از خروجهاي متوالي 116
6-13- امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستمهای قدرت 117
6-13-1- معیارهای امنیت 118
6-13-2- روشهای ارزیابی امنیت 119
6-13-3-روش انتگرالگیری عددی 120
6-13-4- روش مستقیم لیاپانف 120
6-13-5- روشهای احتمالی 120
6-13-6- روشهای مبتنی بر سیستمهای خبره 121
6-14- ارزیابی آنلاین امنیت دینامیکی 122
6-15- ویژگیهای حوادث متوالی در سیستمهای قدرت 124
6-16- روشهای بررسی حوادث نادر 125
6-17- خطای پنهان (Hidden Failure) در سیستمهای حفاظتی 127
6-18- ارزیابی احتمال خطر (Probability Risk Assessment) 129
6-19- درخت حادثه دینامیکی (DET: Dynamic Event Tree) 130

نتایج حاصل از پژوهش 133
7-1-نتایج حاصل از پژوهش 133
7-2- محاسبه مدهای بین ناحیه‌‌ای 133
7-3- تحلیل پدیده همسویی با استفاده از روش ماتریس‌های اسپارس 142
7-4- شبیه سازی و ارایه نتایج 142
7-5- شبیه سازی زمانی 149
7-6- مطالعه بر روی شبکه 118 شینه IEEE 157
7-7- شبیه سازی زمانی در شبکه 118 باسه IEEE 162

نتیجه گيری و ارائه پیشنهادات 171
8-1- نتیجه‌گيری 172
8-2- ارائه پیشنهادات 174

مراجع و ماخذ 176
ضمائم 184
ضمیمه (الف)
NPCC68 BUS TEST SYSTEM (STATIC AND DYNAMIC DATA) 185
ضمیمه (ب)
IEEE118 BUS TEST SYSTEM (STATIC AND DYNAMIC DATA) 188
ضمیمه (ج)
INCIDENT BUS MATRIX FOR IEEE 118BUS SYSTEM 193
ضمیمه (د)
LOAD-GENERATION MISMACH FOR IEEE118 BUS (7 AREA) 195
ضمیمه (و)
LOAD-GENERATION MISMACH FOR IEEE118 BUS (2 AREA)
199

1-1- مقدمه
شبکه قدرت بزرگترين و پيچيده‌ترين شبکه به هم پيوسته‌اي است که تاکنون بدست بشر طراحي شده است از اینرو کار کنترل آن بسیار مشکل می‌باشد. با ظهور خصوصي‌سازي و تجديد ساختار شبکه قدرت، بهره‌برداري از سيستم قدرت به دليل فشارهاي تجديد ساختار شبکه، که اهداف جديد فنی و اقتصادي را در بهره‌برداري از سيستم قدرت دنبال می‌کند، تنشهاي فزاينده‌اي را براي سيستم قدرت تحميل کرده است. زماني که سيستم قدرت در نزديکي‌ حدود بهره‌برداري کار مي‌کند، اتصالات ضعيف، حوادث غيرمترقبه، خطاهاي پنهان در سيستمهاي حفاظتي، خطاهاي انساني و نيز يک مجموعه‌اي از عوامل ديگر، ممکن است باعث ناپايداري سيستم شده و يا حتي سيستم را به سمت خطاهاي سهمگين (Catastrophic Failures ) پيش ببرند. از اينرو مطالعه سيستماتيک شبكه قدرت و طراحي يک استراتژي جامع براي کنترل آن مورد توجه روزافزون قرار گرفته است [3-1]. در حالت کلي توانايي يک سيستم قدرت در مقابله با وقوع يک اغتشاش معين بستگي به شرايط بهره‌برداري سيستم در لحظه وقوع آن دارد و هر شکل از کنترل تطبيقي بايستي طوري طراحي گردد که تنها در شرايط مناسب بهره‌برداري سيستم فعال شود. از طرف ديگر توجه به اين نكته ضروري است كه در هنگام وقوع اغتشاشات شديد در شبکه قدرت بررسی پايداري گذراي آن، سيستم به طور كلي غيرخطي بوده و براي پيش‌بيني پايداري و يا ناپايداري آن تنها بايستي از تئوري سيستمهاي غيرخطي استفاده كرد كه اين امر كار تحليل آن را در اين شرايط دشوارتر خواهد كرد. به طور كلي دو نوع روش كنترلي روي شبكه قدرت قابل اعمال است كه اولي بنام كنترل ‌پيش‌گيرانه (Prevente Control) و دومي بنام كنترل اصلاحي (Corrective Control) مشهور است [10-4]. استراتژيهاي كنترلي اصلاحي در حل مسايل مربوط به امنيت در بسياري از جنبه‌ها مانند اضافه بار خطوط، مسائل ولتاژ و حالات گذراي سيستم قدرت مشاركت مي‌كنند [11]. زماني كه سيستم در وضعيت هشدار قرار دارد، يك اغتشاش نسبتا بزرگ ممكن است آن را وارد حالت اضطراري كند كه در آن ولتاژهاي بسياري از باسها در زير حدود نرمال خود قرار مي‌گيرند و ممكن است يك يا چندين المان سيستم دچار اضافه بار شوند. در اين حالت، شبكه همچنان در وضعيت بهره‌برداري بوده و اين امكان وجود دارد كه بتوان آن را با استفاده از كنترلهاي اصلاحي مانند بازآراي سيستم قدرت (TSR : Transmission System Reconfiguration)، تغيير برنامه توليد (GR : Generators Scheduling )، بارزدايي ( Load shedding: LS) و غيره به حالت هشدار برگرداند.
در صورتي كه كنترلهاي اصلاحي مربوطه در مرحله بحراني اعمال نشوند و يا اينكه غير موثر بوده باشند سيستم وارد وضعيت فوق بحراني مي‌شود. در اين حالت روشهای كنترلي اصلاحي شامل بارزدايي و جزيره‌سازي سيستم قدرت (CSI : Controlled System Islanding) مي‌باشد [12]. اين نوع كنترل قصد دارد تا حد ممكن شبكه را حفظ كرده و از فروپاشي كلي آن جلوگيري كند. در حالت كلي چنين سيستماي كنترلي را الگوي حفاظتي خاص (SPS: Special Protection Scheme)، سیستمهای حفاظتي خاص (SPS: Special Protection System)، و يا طرح اعمال شفابخش (RAS: Remedial Action Scheme) گويند. از اينرو SPS‌ يك طرح حفاظتي است كه براي تشخيص شرايط خاص سيستم قدرت كه باعث ايجاد تنشهاي غيرمعمول در سيستم شده‌اند، طراحي گرديده است تا يك سري اعمال كنترلي از پيش‌تعيين شده را براي مقابله با شرايط ايجاد شده به صورت كنترل شده انجام دهد. در بعضي حالات، SPS براي تشخيص شرايط خاص سيستم مانند اضافه بار، ناپايداري و فروپاشي شبکه در سيستم استفاده مي‌گردد. اين اعمال از پيش‌تعيين شده می‌تواند شامل بازكردن يك يا چندين خط، خارج‌كردن يك ژنراتور، تغيير توان انتقالي با خطوط HVDC، بارزدايي و جزيره‌سازي شبكه باشد كه همگي براي كاهش اثرات مضر بحران بوجود آمده مورد استفاده قرار مي‌گيرند. انواع مرسوم حفاظت مانند حفاظت خطوط و ادوات ديگر سيستم قدرت شامل اين نوع سيستم حفاظتي نمي‌باشند.

مراجع و ماخذ

[1] Q. Chen, “The Probability, Identification, and Prevention of Rare Events in Power systems”, PhD Thesis, Iowa State University Ames, Iowa 2004
[2] V. Venkatasubramanian and J.Quintero, “Detection, Prevention and Mitigation of Cascading Events Part I and II”, Final Project Report, PSERC Publication 05-60, November 2005
[3] G. Phadake, “Role of Protection Systems in Catastrophic Failures in Power Systems”, PPT
[4] C. Rehtanz and J. Bertsch, “Wide – Area Measurement and Protection System for Emergency Voltage Stability Control”, IEEE Power Engineering Society, Winter Meeting, 2002
[5] Yi Zhang and K. Tomsovic, “Adaptive Remedial Action Scheme Based on Transient Energy Analysis”, Power Systems Conference and Exposition, Volume 10, October 2004, PP. 925 – 931
[6] N. I. Voropai, S. Member, V. I. Reshetov and D. N. Efimov, “Organization Principles of Emergency Control of Electric Power Systems in a Market Environment”, IEEE, PowerTech, Petersburg, Russia, June 2005
[7] M. Zima, “Special Protection Schemes in Power Systems”, Swiss Federal Institute of Technology, June 2002, Tech. Rep. [Online]. Available: http://e-collection.ethbib.ethz.ch/cgi-bin/show.pl?type=bericht&nr=96
[8] S. Maram, “A New Special Protection Scheme for Power System Controlled Separation”, MSc Thesis, Virginia Tech, January 2007
[9] L. Wehenkel, D. Ruiz-Vega, D. Ernst and M. Pavella, “Prevente and Emergency Control of Power Systems”, Power Systems Conference and Exposition, IEEE, New York, October 2004
[10] Z. Feng, V. Ajjarapu and D.J. Maratukulam, “A Comprehensive Approach for Preventive and Corrective Control to Mitigate Voltage Collapse”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, PP. 791-797, May 2000
[11] C. Savulescu, “Real-Time Stability in Power Systems, Techniqes for Early Detection of Risk of Blackout”, Power Electronic and Power System Series, 2005
[12] Y. Qiao, C. Shen, J Wu and Q. Lu, “The Integrated Simulation Platform for Islanding Control of Large-Scale Power Systems: Theory, Implementation and Test Results”, Power Engineering Society General Meeting, Montreal, Que, 2006. IEEE
[13] P. W. Sauer and M. A. Pai, “Power System Dynamic and Stability”, Prentice Hall, New Jersey, 1998
[14] P. Kundur, “Power System Stability and Control”, McGraw-Hill, Companies, Inc, 1994 ISBN 0-07-030958-X
[15] C. Shen, X. Wu, J. Wu, Y. Qiao and Q. Lu, “An Efficient Method of Network Simplification for Islanding Control Studies of Power Systems”, International Conference on Power System Technology, Chongqing, China, 2006
[16] K. R. Padiyar and S. Krishna, “On-Line Detection of Loss of Synchronism Using Energy Function Criteria”, IEEE Transaction on Power Delivery, Volume 21, Issue 1, January 2006, PP. 46 – 55
[17] X. Wang, “Slow Coherency Grouping Based Islanding Using Minimal Cutsets and Generator Coherency Index Tracing Using the Continuation Method”, PhD Thesis, Iowa State University Ames, Iowa 2005
[18] S. B. Yusof, G. J. Rogers and R. T. H. Alden, “Slow Coherency Based Network Partitioning Including Load Buses,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 8, No.3, August 1993, PP. 1375–1382
[19] B. Yang, V. Vittal and G.T. Heydt, “Slow Coherency Based Controlled Islanding – A Demonstration of the Approach on the August 14, 2003 Blackout Scenario”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 21, PP. 1840 – 1847, November 2006
[20] S. S. Ahmed, N. Sarker, A. B. Khairuddin, M. Ruddin B. Ghani and H. Ahmad, “A Scheme for Controlled Islanding to Prevent Subsequent Blackout”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 18, No. 3, February 2003
[21] N. Strath, “Islanding Detection in Power Systems”, Licentiate Thesis, ISBN: 91-88934-42-X, Available at http://www.iea.lth.se
[22] K. Sun, T. S. Sidhu, and M. Jin, “Online Pre-Analysis and Real-Time Matching for Controlled Splitting of Large-Scale Power Networks”, International Conference on Future Power Systems, Volume 18, November 2005, PP. 1 – 6
[23] B. A. Archer and J. B. Davies, “System Islanding Consideration for Improving Power System Restoration at Manitoba Hydro”, IEEE CCECE, Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Vol. 1, PP 60 – 65, 2002
[24] J. H. Chow, R. Galarza, P. Accari and W. W. Price, “Inertial and Slow Coherency Aggregation Algorithms for Power System Dynamic Model Reduction,” IEEE Transactions on Power systems, vol. 10, May 1995, pp. 680–685
[25] U. Lino, M. Fette, Z. Y. Dong and J. M. Ramirez, “Nonlinear Approaches for Dynamic Equivalencing in Power Systems,” Atalanta, Georgia, PSCE Conference, October 2006
[26] O. Y. Lino, M. Fette and J. M. Ramirez, “Electromechanical Distance and Identity Recognition in Dynamic Equivalencing”, PES Power Tech 2005, Petersburg, Russia, 27 – 30 June 2005
[27] R. A. Date and J. H. Chow, “Aggregation Properties of Linearzed Two-Time-Scale Power Networks,” IEEE Transactions on Circuits and Systems, vol. 38, July 1991, pp. 720 – 730
[28] J. H. Chow, “Singular Perturbation, Coherency and Aggregation of Dynamic Systems”, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Vol. 29, November 1982, PP. 758 – 767
[29] Q. Zhao, K. Sun, D. Zheng, J. Ma and Q Lu, “A Study of System Splitting Strategies for Island Operation of Power System: A Two-Phase Method Based on OBDDs”, IEEE Transaction on Power System, Vol. 18, No. 4, November 2003
[30] Y. Zhang, L. Wehenkel, P. Rousseaux and M. Pavella, “SIME: A Hybrid Approach to Fast Transient Stability Assessment and Contingency Selection”, EPES, Vol.19, No.3, 1997, PP. 195-208
[31] N. Senroy, G. T. Heydt and V. Vittal, “Decision Tree Assisted Controlled Islanding”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 21, No.4, 2006, PP. 483–491
[32] N. Senroy and G. T. Heydt, “Timing of a Controlled Islanding Strategy”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 21, No. 4, 2006, PP. 483–491
[33] J. Kim, D. Won and Seung, “Development of the Dynamic Equivalent Model for Large Power System”, Power Engineering Society Summer Meeting, IEEE, Volume 2, 2001, PP. 973 – 977
[34] M. Pavella, “Generalized One-Machine Equivalents in Transient Stability Studies”, PES Letters, IEEE Power Engineering Review, Vol.18, No.1, January 1998, PP. 50-52
[35] M. Bertran and X. Corbella, “On the Validation and Analysis of a New Method for Power Network Connectivity Determination,” IEEE Trans. Power App. Syst., Vol. PAS-101, No. 2, PP. 316–324, February 1982
[36] A. M. Sasson, S. T. Ehrmann, P. Lynch and L. S. VanSlyck, “Automatic Power System Network Topology Determination,” IEEE Trans. Power App. Syst, Vol. PAS-92, No. 3, March 1973, PP. 610–618
[37] X. Wang and V. Vittal, “System Islanding Using Minimal Cutsets with Minimum Net Flow”, Power Systems Conference and Exposition, 2004, PP. 379- 384
[38] T. Güler and G. Gross, “Detection of Island Formation and Identification, of Causal Factors under Multiple Line Outages”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 22, No. 2, May 2007
[39] R. E. Bryant, “Graph-based Algorithms for Boolean Function Manipulation”, IEEE Trans. Comput, Vol. 35, PP. 677 – 691, August 1986
[40] T. Hiyamaa, D. Kojimaa, K. Ohtsua and K. Furukawa, “Eigenvalue-Based Wide Area Sstability Monitoring of Power Systems”, Control Engineering Practice Vol. 13, March 2005, PP. 115–1523
[41] B. Marinescu and L. Rouco, “A Unified Framework for Nonlinear Dynamic Simulation and Modal Analysis for Control of Large-Scale Power Systems, 15th PSCC conferebce, Liege, August 2005
[42] K. R. Padiyar and S. Krishna, “On-Line Detection of Loss of Synchronism Using Locally Measurable Quantities”, Transmission and Distribution Conference and Exposition, IEEE PES, Volume 1, 2001, PP. 537 – 542
[43] M. Begovic, D. Novosel, D. Karlsson, C. Henville and G. Michel, “Wide-Area Protection and Emergency Control,” Proc. IEEE, Vol. 93, PP. 876 –891, May 2005
[44] R. A. Rosales and J. Giri, “Wide-Area Monitoring and Control for Power System Grid Security”, 15th PSCC Conference, Liege, Belgium, 22-26 August 2005
[45] M. Ghandhari, “Control Lyapunov functions: A control strategy for damping of power oscillations in large power systems,” Ph.D dissertation, Royal Institute of Technology, TRITA-EES-0004, ISSN 1100-1607, 2000, [Online] Available: http://media.lib.kth.se:8080/dissengrefhit. asp?dissnr=3039.
[46] U. Gabrijel and R. Mihalic, “Direct Methods for Transient Stability Assessment in Power Systems Comprising Controllable Series Devices”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 17, November 2002
[47] D. Ernst and M. Pavella, “Closed-Loop Transient Stability Emergency Control”, Proceedings of Bulk Power Systems Dynamics and Control, IREP 2007, Charlestone, South Carolina, USA, August 2007
[48] Y. Liu, “Real-Time Transient Stability Prediction Using Incremental Learning Algorithm”, Power Engineering Society General Meeting, IEEE, Volume10, June 2004, PP. 1565 – 1569
[49] X. Chu, Y. Liu, “On-Line Learning Applied to Power System Transient Stability Prediction”, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS, Volume 23, PP. 3906 – 3909, May 2005
[50] H. Oka, H. Morita and K. Shinada, “A Fast Contingency Screening Method for N-th Swing Transient Stability”, Power Engineering Society General Meeting, IEEE, 2005, PP. 1681- 1686
[51] L. Jin, R. kumar, V. Ajjarapu, J. McCalley and V. Vittal “An Application of Reachable Set Analysis in Power System Transient Stability Assessment”, Power Engineering Society General Meeting, IEEE Volume, PP. 1715 – 1719, June 2005
[52] R. Mihalic and U. Gabrijel “Transient Stability Assessment of Systems Comprising Phase –Shifting FACTS Devices by Direct Method”, Journal of Electrical Power and Energy Systems, Elsevier, 2004
[53] L. D. Colvaro, S. B. Araujo and E. B. Festrats, “Stability Analysis of Power System Including FACTS (TCSC) Effects by Direct Method Approach”, Electrical power and Energy systems, Elsevier, 2005
[54] M. Gibesco, C. Liu, H. Hashimota and H.Taoka, “Energy–Based Stability Margin Computation Incorporating Effects of ULTCs”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 2, May 2005
[55] G. M. Dhole and M .K. Khedkar, “Antigen Energy Function: A New Energy Function for Transient Stability Assessment”, Electric Power System Research, Elsevier, Vol. 74, 2005, PP. 315-322
[56] M.H .Hague, “Improvement of First Swing Stability Limit by Utilizing Full Benefit of Shunt FACTS Devices”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol.19, No.4, November 2004
[57] M. H. Hague, “Use of Energy Function to Evaluate the Additional Damping Provided by a STATCOM”, Electric Power System Research, Elsevier, Vol. 72, 2004, PP. 195-202
[58] D. Chatterjee and A. Ghosh, “Evaluation of Transient Stability Margin of a Power System Containing Multiple FACTS Devices”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No.3, August 2005
[59] U. Gabrijel and R. Mihalic, “A Structure-Preserving Energy Function for a Static Series Synchronous Compensator”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 3, August 2004
[60] V. Azbe, U. Gabrijel, D. Povh and R. Mihalic, “The Energy Function of General Multimachine System with a Unified Power Flow Controller”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, Agust 2005, PP. 1478- 1485
[61] Z. Cai , L. Zhua, Z. Lanb, D. Ganb, Y. Ni, L. Shi and T. Bi, “A study on Robust Adaptive Modulation Controller for TCSC Based on COI Signal in Interconnected Power Systems”, Electric Power Systems Research, Elsevier, Vol 78, 2008, PP. 147–157
[62] R. Ortega, M. Galaz, A. Astolfi, Y.Sun and T.Shen, “Transient Stability of Multi machine Power Systems With Nontrivial Transfer Conductance”, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 50, No. 1, January 2005
[63] V. Azbe, U. Gabrijel, D. Povh and R. Mihalic, “The Energy Function of General Multimachine System with a Unified Power Flow Controller”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, Agust 2005, PP. 1478- 1485
[64] H. R. Silva, F. C. Alberto, N. G. Breats, “Smooth Perturbation on a Classical Energy Function for Lossy Power System Stability Analysis”, IEEE Transactions on Circuit and Systems, Vol. 52, No. 1, January 2005
[65] J. T. Scruggs and L. Mili, “Dynamic Gradient Method for PEBS Detection in Power System Transient Stability Assessment”, Electrical power and Energy systems, Elsevier, Vol. 23, 2001, PP.155-165
[66] H. Song and M. Kezunovic, “Stability Control Using PEBS method and Analytical Sensitivity of the Transient Energy Margin”, Power Systems Conference and Exposition, 2004, IEEE PES, PP.1153- 1158
[67] H. Sawhney and B. Jeyasurya, “A Feed-Forward Artificial Neural Network with Enhanced Feature Selection for Power System Transient Stability Assessment”, Electric Power System Research, Elsevier, 2006
[68] G. G. Karady, d A. D. Mansour and A. Mohamed, “On-Line Transient Stability Enhancement Using Multi-Agent Technique”, Power Engineering Society Winter Meeting, 2002 IEEE, Volume 2, PP. 893- 899
[69] Z. Wang, and Z. Guo, “A Fast Method for Transient Stability Assessment Based on Taylor Series Expansion”, IEEE PES, Transmission and Distribution Conference & Exhibition: Asia and Pacific Dalian, China, 2005
[70] Yoshinori Kato and Shinichi Iwamoto, “Transient Stability Preventive Control for Stable Operating Condition with Desired CCT”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 17, No. 4, November 2002
[71] G. Anderson, J. Gronquest and I. Hiskens, “A Robust Control Strategy for Shunt and Series Reactive Compensators to Damp Electromechanical Oscillations”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 16, No. 4, October 2001
[72] J. Lee, H. D. Chiang, “A Singular Fixed –Point Homotopy Method to Locate the Closest Unstable Equilibrium Point for Transient Stability Region Estimate”, IEEE Transactions on Circuit and Systems, Vol. 51, No. 4, April 2004
[73] H.C. Chen and P. C. Li, “Fast Transient Stability Control of Power System in Deregulated Environment”, IEEE Transmission and Distribution Conference, Dalian, China, 2005
[74] Z. Yu, X. Zhou and Z. Wu, “Fast Transient Stability Assessment Based on Data Mining for Large-Scale Power System”, IEEE Transmission and Distribution Conference, Dalian, China, 2005
[75] X. Wang, S. Wu and X. Wang, “V-SVM for Transient Stability Assessment in Power Systems, Autonomous Decentralized Systems, ISADS, 2005, PP. 356- 363
[76] J. N. Qiang and S. W. Zhong “Clarification on the Integration Path of Transient Energy Function”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 2, May 2005
[77] F. C. Alberto, H. R. Silva and N. G. Breats, “Extended Lyapunov Function for Detailed Power System Models”, 14th PSCC Conference, Sevilla, June 2002
[78] N. I. A. Wahab and A. Mohamed, “ Area-Based COI-Referred Transient Stability Index for Large-Scale Power System”, International Journal of Power, Energy and Artificial Intelligence, No. 1, Vol. 1,August 2008
[79] K. Sun, D. Zheng, and Q. Lu, “A Simulation Study of OBDD-Based Proper Splitting Strategies for Power Systems under Consideration of Transient Stability”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 20, No. 1, February 2005
[80] K. Sun, D. Zheng and Q. Lu, “Searching for Feasible Splitting Strategies of Controlled System Islanding”, IEE Proc. Gener. Transm. Distrib, Vol. 153, No. 1, January 2006
[81] J. H. Chow, Time Scale Modeling of Dynamic Networks with Applications to Power Systems. New York, Springer-Verlag, vol. 46, Lecture Notes in Control and Information Sciences, 1982
[82] M. L. Ourari, L. A. Dessaint and V. Q, “Generating Units Aggregation for Dynamic Equivalent of Large Power Systems”, Power Engineering Society General Meeting, IEEE, June 2004, PP. 1535-1541
[83] M. Jonsson, M. Begovic, and J. Daalder, “A New Method Suitable for Real-Time Generator Coherency Determination”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 19, No. 3, August 2004
[84] LI Yinghui, Z. Bao-hui, X. Haojun, X. Huan and Y. Guang-liang, “Electric Power System Splitting Strategies Based on Unstable Mode Prediction”, IEEE PES, Transmission and Distribution Conference & Exhibition: Asia and Pacific Dalian, China, 2005
[85] K. Sun, D. Zheng, Q. Lu, “Splitting Strategies for Islanding Operation of Large-Scale Power Systems Using OBDD-Based Methods”, IEEE Transactions Power Systems, Vol. 18, No. 2, PP. 912-923, May 2003
[86] C. Rehtanz, M. Larsson, M. Zima, “System for Wide Area Protection, Control and Optimization based on Phasor Measurements”, Conference on Power Systems and Communication Systems Infrastructure for the Future, CRIS, Beijing, September 2002
[87] Y. Liu, Y. Liu, “Aspects of Power System Islanding for Preventing Widespread Blackout”, IEEE International conference on Networking, Sensing and Control, ICNSC06, 2006, PP. 1090- Power Systems, Vol. 20, No. 1, February 2005
[88] X. Wang, V .Vittal, and G. T. Heydt, “Tracing Generator Coherency Indices Using the Continuation Method: A Novel Approach”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 3, August 2005
[89] V. Vittal, “Adaptive Islanding to Prevent Cascading Failures”, Arizona State University PSERC Seminar, March 21, 2006
[90] T. S. Sidhu, D. A. Tziouvaras, A. P. Apostolov, C. H. Castro, S. R. Chano, S. H. Horowitz, W. O. Kennedy, Sungsoo Kim, R. J. Martilla, P. G. McLaren, G. L. Michel, K. K. Mustaphi, P. Mysore, M. Nagpal, B. Nelson, F. P. Plumptre, M. S. Sachdev, J. S. Thorp, and J. T. Uchiyama, “Protection Issues During System Restoration” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 20, No. 1, Jaunary 2005
[91] H. You, V. Vittal, and Z. Yang, “Self-Healing in Power Systems: An Approach Using Islanding and Rate of Frequency Decline-Based Load Shedding”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 18, No. 1, February 2003
[92] S. Thorp, H. Wang, “Computer Simulation of Cascading Disturbances in Electric Power Systems, Impact of Protection Systems on Transmission System Reliability Final Report”, PSERC Publication 01-01, May 2001
[93] d. P. Nedic, “Simulation of Large System Disturbances”, Phd Thesis, University of Manchester, December 2003
[94] M. Suzuki, W. Fujii and S. Iwamoto, “Consideration on Transient Stability Assessment Using Deceleration Area by the SIME”, Power Engineering Society General Meeting, IEEE, Volume 12, June 2005, PP 1695 – 1700
[95] U. G. Knight, “Power System in Emergencies: from Contingency Planning to Crisis Management”, John – Wiley, Book, ISBN: 978-0-471-49016-6, March 2001
[95] M. Zima, “Contributions to Security of Electric Power Systems”, PhD Thesis, Diss. ETH No. 16492, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2006
[97] P. Kundur , J. Paserba, V. Ajjarapu, G. Andersson, A. Bose, C. Canizares, N. Hatziargyriou, D. Hill, A. Stankovic, C. Taylor, T. Cutsem, and V. Vittal, “Definition and Classification of Power System Stability“, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 19, No. 2, May 2004
[98] M. Karrari, “Power Systems Dynamics and Control”, Book, ISBN.964-463-139-0
[99] P. W. Sauer and M. A. Pai, “Power Systems Dynamics and Stability”, Book, ISBN.965-5599-14-8
[100] N. Martins, L. T. G. Lima, and H. J. C. P. Pinto, “Computing dominant poles of power system transfer functions,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 11, no. 1, pp. 162–170, Feb. 1996.
[101] M. Jin, S. Sidhu, and K. Sun, “A New System Splitting Scheme Based on the Unified Stability Control Framework”, IEEE Transaction on Power System, Vol. 22, No. 1, February 2007
[102] I. Dobson, “Strong Resonance Effects in Normal Form Analysis and Subsynchronous Resonance”, Bulk Power System Dynamics and Control, Onomichi, Japan, August 2001
[103] I. Dobson and E. Barocio, “Perturbations of Weakly Resonant Power System Electromechanical Modes”, IEEE, PowerTech Conference, Bologna, June 2003
[104] I. Dobson and E. Barocio, “Scaling of Normal Form Analysis Coefficients under Coordinate Change”, IEEE Transaction on Power Systems, Volume 19, August 2004, PP. 1438 – 1444
[105] R. Jiménez, B. I. Martinez, A. R. Messina and E. Barocio, “Higher-Order Normal Forms Analysis of Stressed Power Systems: A Non-Recursive Approach”, 15th PSCC Conference, Liege, August 2005
[106] S. Zhu, V. Vittal, and W. Kliemann, “Analyzing Dynamic Performance of Power Systems Over Parameter Space Using Normal Forms of Vector Fields – Part II: Comparison of the System Structure”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 16, No. 3, August 2001
[107] O. Y. Lino, M. Fette, Z. Y. Dong and J. M. Ramirez, “Nonlinear Approaches for Dynamic Equivalencing in Power Systems”, Power Systems Conference and Exposition, PSCE, October 29 2006-November 1 2006, PP. 1306 – 1314
[108] P. J. Heres, “Robust and Efficient Krylov Subspace Methods for Model Order Reduction, Eindhoven, Eindhoven university of technology, Book, ISBN 90-386-0724-5, 2005
[109] D. Chaniotis and A. M. Pai, “Model Reduction in Power Systems Using Krylov Subspace Methods,” IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 20, No. 2, 2005, PP. 888-894
[110] P. Feldman and R. W. Freund, “Efficient Linear Circuit Analysis by Pade Approximation via Lanczos Method,” IEEE Transactions on Computer-Aided Design Integrated Circuits and Systems, Vol. 14, No. 5, 1995, PP. 639–649
[111] A. Ruhe and D. Skoogh, “Rational Krylov Algorithms for Eigenvalue Computation and Model Reduction,” In Proc. Applied Parallel Computing, Large Scale Scientific and Industrial Problems, Sweden, 1998, PP. 491–502
[112] B. N. Datta, “Krylov Subspace Method for Large-Scale Matrix Problem in Control” department of mathematical science, Northern Illinois University, URL: math.niu.edu/~dattab, DeKalb, IL 60115
[113] D. C. Sorensen, “Implicitly Restarted Aarnoldi/Lanczos Method for Large Scale Eigenvalue Calculation,” department of computational and applied mathimatics, Rice university, Houston, Texas, 77251-1829, 1995
[114] J. H. Chow,“ Time Scale Modeling of Dynamic Networks With Applications to Power Systems,” Lecture Notes in Control and Information Sciences, Vol. 46, Springer-Verlag, New York, 1982
[115] N. Deo, “Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science,” Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1974
[116] R. E. Bryant, “Graph-based Algorithms for Boolean Function Manipulation”, IEEE Trans. Comput., vol.35, pp.677-691, Aug.1986
[117] V. Chachra, P. M. Ghare, J. M. Moore, “Applications of Graph Theory Algorithms, New York: Elsevier North Holland, 1979. ISBN 0-444-00268-5
[118] Benjamin Ertl, “Minimum Spanning Trees,” Semester Seminar, University of Passau, 2001
[119] Q. Qiu, “Risk Assessment of Power System Catastrophic Failures and Hidden Failure Monitoring & Control System”, PhD Thesis, Blacksburg, Virginia PolyTech Institute, December 2003
[120] N. Senroy, G. T. Heydt and V. Vittal, “Decision Tree Assisted Controlled Islanding”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 21, No.4, 2006, PP. 483–491
[121] N. Senroy and G. T. Heydt, “Timing of a Controlled Islanding Strategy”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 21, No. 4, 2006, PP. 483–491
[122] C. K. Pang, “Security Evaluation in Power Systems Using Pattern Recognition”, IEEE Trans. Power App. Syst., Vol. PAS-93, PP. 969-919, May 1974
[123] H. Song and M. Kezunovic, “Static Security Analysis Based on Vulnerability Index (VI) and Network Contribution Factor (NCF) Method”, Transmission and Distribution Conference and Exhibition: Asia and Pacific, 2005, PP. 1 – 7
[124] M. Zima, “Contributions to Security of Electric Power Systems”, PhD Thesis, Diss. ETH No. 16492, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2006

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *