فیلم آموزشی فارسی آشنایی با کلیدهای فشار ضعیف

كليات :

به منظور ايجاد جريان در يك مدار الكتريكي و روشن كردن ادوات برقي مختلف مانند يك موتور الكتريكي ساده، نياز به ايجاد يك حلقه يا مسير بسته در مدار الكتريكي داريم . شايد سادهترين راه براي اين منظور، اتصال الكتريكي بين دو سي م باشد . ولي لزوم ايمني در برابرخطرات و خطاهاي احتمالي به وجود آمده، استفاده از وسيله اي مناسب براي قطع و وصل جريان در شبكه‌هاي قدرت را درپي داشته كه اين وسيله، كليد نام دارد. كليدها تنها يك وسيله ارتباط برقرار كردن بين مولدها، ترانسفورماتورها، مصرف كننده‌ها و سيم انتقال انرژي و يا جدا كردن آنها از يكديگر نيستند، بلكه حفاظت دستگاه‌ها و ادوات و سيستم‌هاي الكتريكي را نيز در مقابل اضافه بار، جريان اتصال كوتاه و غيره بر عهده دارند . هنگامي كه خطايي در تجهيزات و خطوط انتقال انرژي روي مي دهد، جريان بسيار زيادي از اجزاء شبكه م ي گذرد كه در نتيجه قسمت معيوب بايد فوراً از شبكه جدا گردد . در اين مواقع كليدهاي فشار ضعيف به طور خودكار قطع شده و از ادامه برقراري عيب در شبكه جلوگيري مي نمايند. بنابراين تنها با قطع سريع و به موقع كليدها در شبكه ميتوان از خسارات و صدمات ناشي از خطا جلوگيري به عمل آورد.

امروزه انواع كليدهاي فشار ضعيف در اندازه‌ها و كاربردهاي متنوعي ساخته شده و بطور گسترده در كارخانجات، صنايع و پستهاي الكتريكي مورد استفاده قرار ميگيرند.

 

 

 

سرفصل مطالب :

مشخصات فني و عوامل مؤثر بر عملكرد:

آشنايي با آزمايشات قبل از بهره برداري از كليد

دسته بندي انواع كليدهاي فشار ضعيف

كليد گردان:

كليد هوايي:

كليدفيوز:

كليد كامپكت :

كليد مينياتوري:

كليد محافظ موتور:

حفاظت هاي موجود در كليدها:

نصب و تعويض كليدهاي فشار ضعيف:

ساختمان كلي كليدهاي خودكار:

تنظيم كليدهاي فشار ضعيف:

آشنايي با تست هاي دوره اي كليد و نحوه انجام آنها:

كليد تيغه اي:

 

 

تميزكاري و سرويس كليدها:

در مدت زمان‌هاي محدودي بين دورههاي زماني بهرهبرداري، تميزكاري و سرويس برروي كليدهاي فشارضعيف انجام مي پذيرد. كارهاي معمولي كه به منظور تميزكاري و سرويس برروي اين كليده ا صورت ميگيرد عبارتند از:

۱- قطع تغذيه و بيرون آوردن مجموعه كليد از داخل تابلو

۲- تميزكردن كليد و زدودن هرگونه گردوخاك وچربي از روي اتصالات و كنتاكتها

۳- چككردن محكم بودن اتصالات

۴- چك كردن ظاهري كليد جهت مشاهده نقاط گرمشده و احياناً سوخته

۵- تست كليد توسط دستگاه ميگر جهت چككردن پيوستگي پلها

 

مهمترين رله يا حفاظت‌هاي موجود براي الكتروموتور عبارتند از:

۱- حفاظت در برابر اضافه بار

۲- حفاظت در برابر جريان اتصال كوتاه

۳- حفاظت در برابر ايجاد توالي منفي و جلوگيري از تغيير جهت گردش موتور

۴- حفاظت در برابر جريا نها و ولتاژهاي نامتعادل كه باعث گرم شدن موتور م يشوند.

۵- حفاظت در برابر جريان پايين

۶- حفاظت در برابر ولتاژ پايين كه باعث گر مشدن موتور م يشود.

۷- حفاظت در برابر ولتاژ بالا كه مي تواند باعث صدمه ديدن عايق موتور شود.

۸- محدوديت ميزان راهاندازي در ساعت جهت جلوگيري از كاهش عمر موتور و گر مشدن آن

۹- خطاي اتصال به زمين

 

 

 

برخي از اجزاء كليد مينياتوري را مي توان به صورت زير نام برد:

۱. ضامن قطع و وصل كه م يتوان با استفاده از آن به صورت دستي كليد را وصل و يا قطع كرد.

۲. مكانيزم قطع و وصل كه كنتاك تها را به هم وصل و يا از هم جدا مي كند.

۳. كنتاكت‌ها

۴. ترمينال‌هاي ورودي و خروجي

۵. نوار بي متال كه براي حفاظت در برابر اضافه بار در نظر گرفت ه شده است.

۶. پيچ كاليبراسيون كه به سازنده اين امكان را مي دهد تا جريان تريپ كليد را تنظيم كند.

۷. سيم پيچ مغناطيسي كه براي حفاظت در برابر اتصال كوتاه در نظر گرفته شده است.

٨. محفظه جرقه گير

 

 

 

برخي از اجزاء كليدهاي كامپكت را مي توان به صورت زير نام برد:

۱. بدنه كليد

۲. ضامن قطع و وصل كليد

۳. دكمه تريپ دستي كليد

۴. مكانيزم قطع و وصل كه كنتاك تها را به هم وصل و يا از هم جدا مي كند.

۵. كنتاكت‌هاي قدرت و فرمان

۶. ترمينال‌هاي ورودي و خروجي

۷. رله‌هاي حفاظتي مختلف نظير اضاف هبار و اتصال كوتاه

۸. دكمه‌هاي مربوط به تنظيم مشخصات حفاظت‌هاي كليد

۹. محفظه جرقه گير

 

 

 

برخي از اجزاء كليدفيوز به اين شرح است:

۱. پايه ثابت

۲. بخش متحرك و حم لكننده فيوز

۳. ترمينال‌ها و سورا خهاي لازم جهت نصب كليد روي با سبار

۴. ترمينال‌هاي اتصال كاب لهاي ورودي و خروجي

۵. كنتاكت‌هاي نصب فيوز

 

لینک دریافت

 

تصاویری از محیط برنامه :

 

Low voltage breaker training course farsi OIL and gas 7

Low voltage breaker training course farsi OIL and gas 6

 

Low voltage breaker training course farsi OIL and gas 5

 

Low voltage breaker training course farsi OIL and gas 4

 

Low voltage breaker training course farsi OIL and gas 3

 

Low voltage breaker training course farsi OIL and gas 2

 

Low voltage breaker training course farsi OIL and gas 1

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *