پایان نامه‌های مهندسی برق

آشوبناک ‌سازي سيستم‌هاي زمان گسسته با ورودي‌هاي ضربه‌اي

آشکار سازي چند کاربره در سيستم مخابرات سيار DS/CDMA‎ با استفاده از رشته کد گسترش دهنده Gold‎

آشکار سازي ناپايداري گذراي زاويه رتور ژنراتور سنکرون به کمک درخت تصميم

آشکار سازي و مکان‌ يابي متن در دنباله‌هاي ويدئويي با استفاده از تبديل کانتورلت

آناليز پايداري ديناميکي DFIG‎ بر اساس مزرعه بادي ساحلي متصل شده به شبکه قدرت از طريق اتصال HVDC‎

اثر ساده سازي مدل در کارائي حلقه بسته سيستم‌هاي مرتبه کسري

اثر گسسته سازي در پياده سازي کنترل کننده PID‎ کسري

اثر کسري کردن مشتق در کارآيي کنترل مد لغزشي، کنترل تطبيقي و يادگيري در شبکه‌هاي عصبي MLP‎

ارائه روش تشخيص پديده جزيره‌اي و حفاظت ضد جزيره‌اي جديد همراه با کاهش ناحيه عدم تشخيص در سيستم قدرت با حضور توليدات پراکنده

ارائه روش جديد تشخيص پديده جزيره‌اي شدن توليدات پراکنده در سيستم‌هاي توزيع

ارائه روش کنترل بازياب ديناميکي ولتاژ جهت جبران کمبود ولتاژ ناگهاني در شبکه

ارائه روش‌هايي براي کاهش زمان همگرايي در الگوريتم زنتيک در حل مسائل بلادرنگ

ارائه ساختار جديد براي اينورترهاي چند سطحي سري نامتقارن با تعداد کليدهاي کاهش يافته

ارائه معيار ارزيابي مناسب جهت انتخاب جفت بهينه ورودي خروجي

ارائه يک الگوريتم بهبود يافته شکل دهي پرتو وفقي در آنتن‌هاي آرايه‌اي

ارائه يک متريک جديد براي ايجاد هم ‌زماني در سيستم‌هاي OFDM‎

ارائه يک مدل سرويس براي تحقق کارايي شبکه نسل جديد مبتني بر IMS‎

ارايه يک مدل فراگير انرژي براي شرکت توزيع در حضور توليدات پراکنده و بارهاي قابل قطع

ارايه‌ي روشي براي بازشناسي گفتار با بخش‌هاي گم شده

ارزيابي احتمالاتي TTC‎ در شبکه‌هاي قدرت مجهز به ادوات FACTS‎

ارزيابي پايداري سيستم قدرت با استفاده از شبکه‌هاي عصبي مبتني بر الگوريتم ژنتيک

ارزيابي و تعيين قدرت رقابتي بين کلزا .Brassica napus L‎ و خردل وحشي Sinapis arvensis‎

ارزيابي و شبيه‌ سازي اثر تغيير سمبل‌هاي پايلوت در زمان بر روي سيستم‌هاي MIMO-OFDM‎

استخراج الگوي بهينه مصرف بارهاي کوچک خانگي با استفاده از تئوري بازي

استخراج قواعد فازي در مدلسازي تاکاگي سوگنو براي سيستم غير خطي با استفاده از خوشه‌ بندي و بهبود آن بر اساس فيلتر کالمن

استخراج و تعقيب زماني فرکانس گام در گفتار با استفاده از ويژگيهاي طيفي ـ زماني

استفاده از اينورتر منبع ولتاژ و فيلتر LC‎ خروجي براي کنترل مستقيم گشتاور موتور القايي توان بالا

استفاده از تشديد کننده بر پايه ترانسفورماتور به منظور دستيابي به اسيلاتور کم نويز در فرکانس‌هاي مايکروويوو

استفاده از روش تحليل فرکانس براي عيب ‌يابي ترانسفورماتورهاي قدرت و تشخيص جابجايي سيم ‌پيچ‌ها

استفاده از روش‌هاي هوشمند براي عيب‌ يابي ترانسفورماتورهاي قدرت با کمک روش DGA‎

استفاده از ماشين بردار پشتيبان در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي

استفاده دو منظوره از بازياب ديناميکي ولتاژ (DVR‎) به منظور بهبود کيفيت توان و محدودسازي جريان اتصال کوتاه سمت بار

استگانوگرافي تصويري سه بعدي بر اساس تبديلات تصويري جهت‌دار

اصلاح پايداري ديناميکي يک شبکه قدرت دو ماشينه با کنترل UPFC‎ بر پايه روش‌هاي کنترل مد لغزشي و خطي سازي ورودي – خروجي فيدبک

افزايش حد انتقال توان با بکارگيري ترانسفورماتورهاي انتقال دهنده فاز با استفاده از الگوريتم PSO‎

افزايش ميرايي نوسانات توان با کنترل فازي يک جبران کننده استاتيک توان راکتيو

انتخاب پيکربندي کنترل و طراحي جبران ساز ديناميکي غير متمرکز بهينه براي سيستم چند متغيره

انتخاب رله در شبکه‌هاي بي‌سيم مشارکتي

انتخاب مواد در فرآيند توليد قطعه با تکنولوژي متالورژي پودر و پيش‌ بيني خواص مکانيکي محصول با استفاده از شبکه‌هاي عصبي-فازي

اندازه‌ گيري و کنترل شتاب و سرعت با استفاده از شتاب ‌سنج سه محوره MEMS‎

بررسي SMES‎ و تاثير آن در بهبود ولتاژ sag‎

بررسي اثر کاربرد علف‌ کش‌ها در کنترل علف‌هاي هرز و ميزان محصول چغندر قند در منطقه بردسير شهرستان کرمان و (شناسايي، طبقه بندي علف‌هاي هرز منطقه)

بررسي اثرات غير خطي بر روي آشکارسازهاي UTC-PD‎

بررسي احتمالاتي اثرات فني اقتصادي توليدات پراکنده بر عملکرد شبکه‌هاي توزيع

بررسي الگوريتم‌هاي هوشمند بهينه سازي کيفيت برش و انعقاد در جراحي الکتريکي فرکانس بالا و ارائه و پياده سازي يک الگوريتم مناسب

بررسي انواع سنسورها در شبکه‌هاي بي‌سيم و شبيه سازي عملکرد آنها

بررسي پاسخ اينرسي نيروگاه بادي با ژنراتورهاي القايي از دوسو تغذيه شونده در سيستم قدرت

بررسي پايداري ترانزيستورهاي اثر ميدان نانو نوار گرافني

بررسي پايداري ديناميکي ژنراتور آسنکرون در حضور ادوات FACTS‎

بررسي پايداري مقاوم سيستم‌هاي کنترل شبکه‌اي نامعين با در نظرگرفتن محدوديت‌هاي ارتباطي

بررسي جريان‌هاي سرگردان در سيستم‌هاي حمل و نقل ريلي برقي، مدلينگ و شبيه سازي آن در متروي تهران

بررسي روش‌هاي تقريب عملگرهاي کسري در پياده سازي کنترل کننده‌هاي PID‎ کسري

بررسي روش‌هاي مختلف مديريت علف‌هاي هرز براي کاهش مصرف علف کش‌ها در زراعت چغندرقند

بررسي سيستم کنترل اتوماتيک توليد در حضور واحدهاي تغيير دهنده فاز تاير ستوري

بررسي مورفواکوفيزيولوژيکي جمعيت‌هاي علف هرز پيچک صحرايي (.Convolvulus arvensis L‎) مناطق استان تهران در شرايط کنترل شده

بررسي و آناليز چيرپ فرکانسي در مدولاتورهاي الکتروجذبي موجبري

بررسي و آناليز ساختار فيبر کريستال فوتوني

بررسي و ارايه طرح‌هاي حفاظتي مناسب در سيستم‌هاي توزيع الکتريکي با استفاده از محدود کننده‌هاي جريان خطا از نوع ابررسانا

بررسي و امکان سنجي طراحي يک سيستم اندازه گيري از راه دور جهت بهره برداري و انتقال اطلاعات از يک پست فشار قوي نمونه

بررسي و بهينه ‌سازي روش‌هاي خطي ‌سازي ميکسر با استفاده از سلول گيلبرت

بررسي و تحليل چگونگي تطبيق شبکه تلفن همراه در کشور براي ارائه سرويس ويدئو بر اساس استاندارد جهاني DVB‎

بررسي و شبيه سازي تاثيرات اغتشاشات اتمسفري بر لينک‌هاي مخابرات نوري و ليزري

بررسي و شبيه‌ سازي تخمين کانال MIMO‎ در لينک راديويي تله‌ متري فضايي

بررسي و طراحي فيلترهاي نوري با استفاده از ميکرو کاواک‌هاي کريستال فوتوني

بررسي و معرفي علف ‌کش‌هاي جديد ايليکو، ويدمستر و دورينول در کنترل علف‌هاي هرز باغ‌هاي بادام

بررسي واکنش گندم در مراحل مختلف رشد نسبت به پهن برگ کش‌هاي متداول

بررسي کارآيي برخي از علف ‌کش‌هاي انتخابي مزارع گندم در اختلاط با يکديگر و در شرايط کنترل شده

بررسي کارآيي برخي از علف‌ کش‌هاي خانواده سولفونيل اوره در کنترل علف‌هاي هرز مزارع ذرت دانه‌اي در دو منطقه کرج و ورامين

بررسي کارآيي چند پهن‌ برگ کش جديد در مزارع گندم کشور

بررسي کارآيي سموم مختلف با روش‌هاي متفاوت کاربرد، در کنترل علف‌هاي هرز زراعت لوبيا

بررسي کارآيي علف‌ کش سولفوسولفورون (آپيروس ‎۷۵ دبليوجي) در کنترل علف‌هاي هرز مزارع گندم با تاکيد بر گونه‌هاي مختلف جو وحشي (.Hordeum spp‎)

برنامه ‌ريزي جهت هماهنگي واحدهاي توليد حرارتي و آبي در تأمين انرژي الکتريکي

برنامه ريزي اشتراک واحدهاي حرارتي در حضور نيروگاه‌هاي بادي

برنامه ريزي شبکه انتقال در يک سيستم قدرت تجديد ساختار شده

برنامه‌ ريزي تصادفي مشارکت واحدهاي توليد با در نظر گرفتن قيود امنيت سيستم قدرت در حضور اتومبيل‌هاي هيبريدي

برنامه‌ ريزي توسعه انتقال با در نظر گرفتن قيود امنيتي تحت شرايط بازار برق

بهبود پاسخ فرکانسي افزاره AlGaN/GaN HEMT‎ داراي صفحه ميدان

بهبود پايداري کنترل کننده تطبيقي براي سيستم‌هاي غيرحداقل فاز ناپايدار و مقايسه آن با ساير کنترل کننده‌هاي هوشمند

بهبود پروفيل ولتاژ و کاهش تلفات در شبکه‌هاي توزيع با استفاده از روش بهينه‌ سازي (Particle Swarm‎)

بهبود تأخير Handover‎ در شبکه‌ي اينترنت مبني بر پروتکل PMIPv6‎

بهبود توانايي اصلاح ضريب توان در مبدل تک‌ فاز افزاينده – کاهنده مستقيم

بهبود چترينگ در کنترل مد لغزشي سيستم‌هاي شمول ديفرانسيل مرتبه کسري

بهبود رفتار ديناميکي نيروگاه بادي با ژنراتور القائي با استفاده از تئوري کنترل چند متغيره

بهبود ساختار روش تقويت – ارسال در سيستم‌هاي مخابرات اشتراکي و شبکه‌هاي رله‌ايي

بهبود شکل پالس آشکار سازهاي دستگاه تصوير برداري (SPECT (PMT‎ براي آرتيفکت Pile-up‎

بهبود عملکرد DFIG‎ با استفاده از Matrix Converter‎

بهبود عملکرد شبکه توزيع در حضور منابع توليد پراکنده با روش‌هاي هوشمند

بهبود کيفيت گفتار آغشته به نويز، در محيط داراي طنين با استفاده از آرايه ميکروفن‌ها و پردازش MIMO‎

بهينه ‌سازي ترافيک در مخابرات بر مبناي تحليل داده‌هاي آماري

بهينه ‌سازي لايه کنترل دسترسي چندگانه در موبايل وايمکس جهت بهبود کيفيت خدمات

بهينه سازي محدوديت‌هاي عملکرد مبدل‌هاي آنالوگ به ديجيتال مداخله‌اي و تاشونده

بهينه سازي همزماني خطاي فاز در گيرنده‌هاي تمام ديجيتال

بهينه‌ سازي استراتژي تقويت و ارسال در شبکه‌هاي بي‌سيم رله مشارکتي

بهينه‌ سازي پارامترهاي ماشين CNC‎ در حلقه‌هاي سرعت و موقعيت

بهينه‌ سازي توان در مبدل‌هاي آنالوگ به ديجيتال پايپ ‌لاين (CBSC‎) در کاربردهاي ويدئويي

بهينه‌ سازي ريسک نقاط بار مشترکين با توجه به ارزيابي قابليت اطمينان سيستم مرکب

پايدار سازي دوربين تصويري به کمک حساسه MEMS‎

پايدار سازي مقاوم سيستم‌هاي تاخيري با فيدبک تاخيري توزيعي با کمک تقريب پده

پايدار سازي و کنترل مدل غير خطي بيماري ايدز بر اساس تئوري سيستم‌هاي کنترل فازي چند جمله‌اي

پخش بار بهينه در شبکه‌هاي شامل ادوات FACTS‎ سه‌گانه (TCSC,UPFC,TCPS‎) با استفاده از روش‌هاي هوشمند

پردازش و تحليل تصاوير سي تي اسکن ريه در حالت دم و بازدم به منظور شناسايي الگوي تغييرات حجمي ريه در بيماري‌هاي انسدادي

پياده سازي فيلتر ذره‌اي در بازشناسي گفتار

پياده سازي نرم‌ افزاري حافظه هيبريدي و SRAM‎ با استفاده از تکنيک QCA‎ در ابعاد نانو

پياده‌ سازي کدينگ Reed Solomon‎ و Interleaving‎ با استفاده از FPGA‎

پياده‌ سازي کنترل‌ کننده‌هاي پيش ‌بين روي مبدل‌هاي بوست با استفـاده از DSP‎

پيدا کردن کوتاه ترين مسير براي حرکت حسگرهاي متحرک در شبکه‌هاي حسگر بيسيم

پيش آگهي عمر مفيد باقيمانده اجزا معيوب در يک سيستم صنعتي با استفاده از روش مبتني بر مدل‌هاي مخفي نيمه مارکوف

پيش بيني پايداري گذرا با استفاده از روش‌هاي هوشمند

پيش‌ بيني بار کوتاه مدت در شرکت‌هاي توزيع

تأثير مشارکت بار بر روي شاخص‌هاي فني و اقتصادي بازار برق

تامين بهينه توان راکتيو توسط ISO‎ با استفاده از منحني تقاضا – قيمت توان راکتيو با در نظر گرفتن پارامترهاي غير قطعي بازار

تجزيه و تحليل جنبه‌هاي مختلف پياده سازي DCS‎ در پست‌هاي فشار قوي و ارائه راهکار براي پروژه عملي

تجزيه و تحليل و طراحي يک تاخيرکننده فعال در فرکانس مايکروويو باند ku‎ با استفاده از تکنولوژي MMIC‎

تحليل آنتن‌هاي صفحه‌اي با زمين وپچ تغيير يافته با استفاده از توابع نمايي

تحليل امنيتي پروتکل PGP‎

تحليل پايداري ترانزيستورهاي اثر ميدان نانو لوله کربني

تحليل پايداري معادلات حرکت غير خطي کانال طولي يک جسم پرنده صلب با زاويه حمله بالا با استفاده از روش مجموع مربعات و طراحي کنترل کننده فازي براي آن

تحليل پايداري معادلات حرکت غير خطي کانال فراز يک جسم پرنده الاستيک

تحليل پايداري مقاوم و طراحي کنترلر پسخور خروجي براي سيستم‌هاي کنترل شبکه‌اي با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي پياده سازي

تحليل سامانه پايش و کنترل وضعيت موتور الکتريکي توسط DSP‎، پياده‌ سازي و شبيه‌ سازي

تحليل عملکرد شبکه نسل آينده (Next Generation Network‎) در حوزه PSTN‎ و شبيه‌ سازي يک ارتباط Real Time‎

تحليل عملکرد غير خطي و طراحي ميکسر فرکانس RF‎ با استفاده از روش‌هاي توازن‌‌هارمونيکي و سري ولترا

تحليل ليزرهاي فيبري حلقوي آلاييده با عناصر کمياب خاکي

تحليل نيازهاي توان راکتيو و کنترل ولتاژ در يک سيستم قدرت تجديد ساختار شده با استفاده از روش شبيه سازي مونت کارلو

تحليل و پياده سازي کدک صدا G729‎ بر روي DSP‎

تحليل و شبيه سازي ليزر فيبر بلورفوتوني مبتني بر پديده غير خطي پراکندگي رامان

تحليل و شبيه‌ سازي handover‎ با مکانيزم FBSS‎ بين سلول‌هاي شبکه WiMAX‎ متحرک

تحليل و شبيه‌ سازي استاندارد MIMO – OFDM‎ در شبکه‌هاي محلي بيسيم ‎802.11n‎

تحليل و شبيه‌ سازي ساختار ليزر DBR‎ تنظيم‌پذير چهار قسمتي (CSG-DBR‎)

تحليل و شبيه‌ سازي عملکرد مدولاسيون‌هاي MPSK‎ به همراه کدينگ کانال TCM‎ در افزايش راندمان طيفي لينک‌هاي مخابرات ماهواره‌اي

تحليل و طراحي الگوريتم VSSLMS‎ براي استفاده در سيستم ANC‎ (حذف نويز باند پهن) توسط مدل‌سازي online‎ در مسير ثانويه

تحليل و مقايسه متدهاي برقراري امنيت در شبکه WiMAX‎، ارائه و شبيه ‌سازي يک متد امنيتي مناسب

تحليل، ارزيابي و شبيه‌ سازي سيستم اتوماسيون پست‌هاي فشار قوي و توزيع

تخصيص توان در شبکه‌هاي راديويي شناخت گر مبتني بر رله

تخمين تابع چگالي احتمال خطا در سامانه‌هاي کنترل‌ شده تحت شبکه

تخمين توأم کانال و پارامترهاي همزمان سازي در سيستم‌هاي OFDM‎

ترکيب اطلاعات حاصل از چند سنسور با استفاده از تکنيک‌هاي فيلتر کالمن

ترکيب اطلاعات حسگرها با استفاده از الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي

ترکيب اطلاعات سنسورها با استفاده از تئوري ويولت

ترکيب اطلاعات سنسورها بر پايه فيلترينگ مقاوم

ترکيب بهينه منابع توليد با در نظر گرفتن پاسخ‌گويي کوتاه مدت بار در حضور مزارع بادي

تشخيص خودرو و استخراج پارامترهاي حرکتي آن در تصاوير ويديويي بزرگراه‌ها

تشخيص خودکار و بلادرنگ مدولاسيون‌هاي ديجيتال با استفاده از طبقه‌ بندي کننده‌هاي حداکثر کننده حاشيه

تشخيص شبکه جزيره‌اي در سيستم حاوي توليدات پراکنده

تشخيص متن در تصاوير طبيعي با استفاده از بازنمايي تنک

تشخيص هويت با استفاده از تصاوير سه‌ بعدي چهره

تشخيص و شناسايي عيب در سيستم پيش رانش کشتي با استفاده از شناساگرهاي فازي

تصديق هويت از طريق اثر انگشت و ارايه روش‌هاي جديد

تعيين بهينه نواحي کنترل ولتاژ ثانويه در سيستم قدرت

تعيين توزيع حرارتي يک پست کمپکت

تعيين سهم مشارکت منابع توان راکتيو در تامين توان راکتيو مصرف ‌کنندگان

تعيين ظرفيت بهينه توربوکمپرسور و الکتروکمپرسور در ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز

تعيين فرکانس بهينه کليدزني اينورتر SPWM‎ در تغذيه موتور القايي ‎۱۱ کيلووات

تعيين فلور علف‌هاي هرز و بررسي کارآيي برخي از علف ‌کش‌ها در باغات پسته شهرستان سيرجان

تعيين محل خطا در شبکه توزيع با استفاده از تبديل موجک

تعيين موقعيت روبات با استفاده از آشکار سازي علامت‌هاي نشانه‌اي و پردازش تصوير

تعيين ميزان بهينه توان حقيقي رزرو در يک سيستم قدرت تجديد ساختار شده با استفاده از منحني تقاضا قيمت رزرو

تعيين مينيمم ظرفيت خازن لينک DC‎ در مبدل‌هاي ولتاژ متوسط به روش محاسباتي

تعيين نحوه سرمايه گذاري در يک سيستم ترکيبي بادي خورشيدي پيل سوخت براي برق رساني به مناطق روستايي

تعيين نرخ خرابي ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از اطلاعات بدست آمده از بازديدهاي دوره‌اي

تعيين نوع و محل خطا در خطوط انتقال سيستم‌هاي قدرت با کمک تبديل موجک و شبکه عصبي

تنظيم بهينه پارامترهاي پايدار ساز سيستم قدرت (PSS‎) با الگوريتم زنبور عسل

تنظيم بهينه رله‌هاي حذف بار فرکانسي با درنظر گرفتن شرايط سيستمي

تنظيم ضرايب کنترلرهاي PID‎ به وسيله روش IMC‎ بر پايه شبکه نورو- فازي با بهينه کننده الگوريتم ژنتيک

تنوع زيستي و ترکيب گونه‌اي علف‌هاي هرز باغات سيب شهرستان اشنويه و کنترل شيميايي آنها

جايابي بهينه ادوات FACTS‎ به منظور بهبود ATC‎

جايابي بهينه بانک‌هاي خازني در شبکه‌هاي توزيع شعاعي با استفاده از الگوريتم بهينه ‌يابي جفت‌ گيري زنبورعسل (HBMO‎) به منظور کاهش تلفات و بهبود پايداري ولتاژ

جايابي و تنظيم بهينه UPFC‎ در سيستم انتقال براساس الگوريتم رقابت استعماري (ICA‎)

جبران سازي پاشندگي سيگنال نوري با استفاده از تقويت کننده نوري نيمه‌هادي

جبران کانال مخابراتي با استفاده از LS-SVM‎ برخط با آموزش نيمه سرپرست دار

جدا سازي گفتار فارسي از موسيقي به روش تحليل محاسباتي صحنه شنيداري

جدا سازي گفتارهاي همزمان در محيط نويزي با استفاده از خوشه بندي بافت اسپکتروگرام

حذف اثر طنين در گفتار با استفاده از لغت‌نامه تنک وفقي

خطي ‌سازي ميکسر مبتني بر سلول گيلبرت با استفاده از روش گيت‌هاي متعدد

خطي‌ سازي فيدبک با استفاده از شبکه‌هاي عصبي انعطاف‌پذير

ديربت توان راکتيو شبکه‌ي قدرت در حضور نيروگاه بادي توسط ادوات فکتس

رديابي اهداف داراي مانور با فرض اندازه گيري سمت به تنهايي (BOT‎)

رديابي چند هدف در شبکه حسگر بي‌سيم با استفاده از بيزين فيلترينگ

رهگيري اهداف متحرک داراي تغيير نمود با استفاده از اطلاعات رنگ و کمينه‌ سازي انرژي

زمانبندي تعميرات واحدهاي توليد در يک سيستم تجديد ساختار شده قدرت با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي ايمني شبکه بر پايه مشارکت ISO‎ و GENCO‎‌ها

ساخت حسگر گاز مونوکسيد کربن بر پايه نانو فيبرهاي دي‌اکسيد قلع

ساخت حسگر گاز مونوکسيدکربن بر مبناي نانو ذرات نيمه‌هادي اکسيد قلع و بررسي اثر افزودن نانو ذرات پالاديم و طلا

ساخت حسگر گاز نانو فيبر نيمه‌هادي اکسيد تيتانيوم و بررسي اثر تابش نور بر خواص حسگري

ساخت سنسور گاز نوري بر اساس تشديد پلاسمون سطحي در نانو ذرات طلا

ساخت سنسور نوري هيدروژن (گازوکروم) برمبناي لايه نازک نانو ساختار نيمه‌هادي اکسيد تنگستن به روش سل‌ـ ژل

ساخت شيشه‌هاي هوشمند الکتروکروم از لايه نازک نيمه‌هادي اکسيد تنگستن و آلايش آن با نانو ذرات طلا جهت بهبود خصوصيات آن

ساخت نانو ذرات نيمه‌هادي سولفيد کادميم و بررسي خواص نورتابي آن در نمايشگرهاي ارگانيک

شبيه ‌سازي خواص الکتريکي و نوري نانوذرات سولفيد کادميوم (CdS‎) با استفاده از نرم افزار Quantum Espersso‎

شبيه سازي انتقال حرارت به وسيله امواج مايکروويو در دي‌الکتريک به روش TLM‎

شبيه سازي سويچ‌هاي تمام نوري با استفاده از آثار غير خطي در شبکه‌هاي بلور فوتوني

شبيه سازي و طراحي يک فيلتر ميان‌گذر در باند Ku با استفاده از ساختارهاي درين مشترک و گيت مشترک جهت تطبيق، توسط نرم‌افزار (Advanced Design System (ADS

شبيه سازي، طراحي و ساخت آنتن مايکرو استريپي بهره بالا با امکان بهبود پهناي باند با استفاده از خاصيت مواد متامتريال

شبيه‌ سازي اثر اندازه نانو سيم نيمه‌هادي SnO2‎ بر خواص الکترونيکي آن به عنوان سنسور گاز CO‎

شبيه‌ سازي اثر جذب گاز مونواکسيد کربن بر مشخصات الکتريکي نانو پارتيکل اکسيد قلع به عنوان سنسور گاز

شبيه‌ سازي لينک راديويي تله‌متري باند پهن ماهواره‌هاي LEO‎

شناسايي الگوي اعداد دستنويس فارسي توسط شبکه عصبي MLP‎ و طراحي و شبيه سازي آن توسط تراشه FPGA‎

شناسايي سيستم توربين گازي نيروگاه سيکل ترکيبي کرمان با استفاده از شبکه‌هاي عصبي

شکل ‌دهي پرتو توزيع‌ شده در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم دو طرفه

شکل‌ دهي پرتو دريافت – ارسال توام در شبکه‌هاي رله چند آنتني

صرفه جويي انرژي مبتني بر حد نصاب در شبکه‌هاي بيسيم حسگر با در نظر گرفتن محدوديت تأخير

طبقه بندي دادگان دستگاه اسپيرومتر با هدف تشخيص آسيب‌هاي ريوي

طبقه بندي محتوايي تصاوير ابر طيفي سنجش از دور

طبقه‌ بندي پوشش‌هاي زميني با استفاده از ويژگي‌هاي بافت در تصاوير سنجش از دور

طراحي GSM‎ روستايي

طراحي LNA‎ براي بخش font-end‎ در گيرنده CMOS‎ در پروتکل ‎11/802‎

طراحي PID‎ مقاوم براي سيستم تعليق فعال خودرو بر اساس تئوري

طراحي آشکارساز لبه تصاوير بر پايه شبکه عصبي در FPGA‎

طراحي آنتن dualband‎ ماکروستريپ با قابليت کارکرد در فضاي WLAN‎ و بهينه ‌سازي آن با استفاده از PSO‎

طراحي آنتن به عنوان سنسور تداخل الکترومغناطيسي (EMI‎) در رنج فرکانسي ‎800‎ مگاهرتز تا ‎6‎ گيگاهرتز

طراحي اتوپايلوت کانال چرخ يک وسيله پرنده به روش کنترل پيش‌بين

طراحي بهينه مدولاتور سيگما دلتاي پيوسته در زمان با توان مصرفي کمتر از ‎2/6‎ ميليصوات و رنج ديناميکي ‎68‎ دسيبل با استفاده از تکنولوژي ‎0/18‎ ميکرومتر cmos‎

طراحي بهينه‌ي ميراسازهاي نوسانات فرکانس پايين در سيستم‌هاي قدرت

طراحي تخمين‌گر غير خطي براي سامانه توزين در حرکت

طراحي تقويت کننده کم نويز پهن باند، با استفاده از شبکه تطبيق تشديد موازي سري سورس مشترک و گيت مشترک

طراحي تقويت‌ کننده کم نويز با خطينگي بالا براي گيرنده‌هاي فرا پهن‌ باند

طراحي خودکار تخصيص فرکانسي در سيستم مخابراتي سلولي

طراحي رله ديستانس ايده‌آل تطبيقي جهت بهبود عملکرد رله ديستانس سنتي در خطوط انتقال مجهز به جبرانساز sssc‎

طراحي ساختار بهينه فيلترينگ به منظور تخمين سرعت خطي اتومبيل در ترمز ABS‎

طراحي ساختار کنترل با هدف کاهش تاثير ورودي‌هاي ناخواسته در سيستم‌هاي چند متغيره

طراحي ساختار کنترل سيستم‌هاي چند متغيره با استفاده از شبکه‌هاي عصبي شعاعي

طراحي ساختار کنترل سيستم‌هاي چند متغيره خطي در حضور نامعيني ضرب شونده

طراحي سامانه کنترل با عملگر چند وضعيتي مبتني بر تئوري ديترينگ

طراحي سخت‌افزاري پنهان‌نگاري اطلاعات در تصوير

طراحي سيستم کنترل پرواز براي برگشت يک ماهواره‌بر خاص

طراحي سيستم کنترل فرکانس و ولتاژ در ميکروگريدها

طراحي سيستم کنترل مقاوم (PID‎ مقاوم) براي شي پرنده کروز دريايي

طراحي سيستم‌هاي تشخيص خطا با استفاده از روش‌هاي کمي آماري مبتني بر داده براي زير سيستم نيروگاهي بويلر واقعي HRSG‎

طراحي سيستم‌هاي تشخيص خطا با استفاده از روش‌هاي کيفي مبتني بر داده براي زير سيستم نيروگاهي بويلر HRSG‎

طراحي فيلتر LCL‎ براي يکسو ساز سه فاز فعال به کار گرفته شده در سامانه‌هاي درايو تراکشن DC‎

طراحي فيلتر مايکرو استريپ دو باندي جهت کاربرد در فرکانس‌هاي (RFID 2.4 GHz‎) و (WLAN 5.8 GHz‎)

طراحي فيلتر ميان‌گذر با استفاده از مدارهاي سوئيچ خازني

طراحي فيلتر ميان‌گذر فعال در فرکانس مرکزي ‎۴GHz‎ با استفاده از تکنولوژي MMIC‎

طراحي فيلترهاي از نوع جريان سوئيچ شده با کيفيت بالا

طراحي مدار ميرا ساز مناسب جهت کاهش پديده بزرگنمايي ولتاژ به سبب کليد زني خازني

طراحي مقاوم سيستم‌هاي کنترل شبکه‌اي در حضور پديده از دست رفتن بسته‌هاي اطلاعات

طراحي مقسم فرکانس با استفاده از ترانزيستور نانو لوله کربني در باند فرکانسي L‎

طراحي مقسم فرکانس مجتمع آنالوگ سرعت بالا در باند فرکانسي x‎

طراحي مودم (Power Line Communication (PLC‎ با استفاده از DSP‎ پروسسور

طراحي نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ قابل تنظيم و داراي نويز فازي کم با استفاده از تکنولوژي SiGe BiCMOS‎

طراحي و آناليز دي مالتي پلکسر نوري مبتني بر آرايه نانولوله‌هاي‌کربني با اثر ضريب شکست موثر منفي

طراحي و آناليز سيستم کنترلي پردازنده Dual DSP Processor‎ با استفاده از FPGA‎

طراحي و بهينه سازي آنتن آرايه‌اي بال پروانه‌اي بر مبناي الگوريتم گروه ذرات با استفاده از تغيير دهنده فاز پهن باند جديد

طراحي و بهينه سازي انتگرالگير حالت جرياني زمان گسسته

طراحي و پياده سازي روش پنهان‌سازي اطلاعات در ويديو به روش استگانوگرافي

طراحي و پياده‌ سازي بلوک تبديل Walsh‎ در يک گيرنده ديجيتال در بخش Digital Down Converter‎ با استفاده از FPGA‎

طراحي و تحليل فيلتر نوري فزود- فرود چند کاناله کريستال فوتوني با آثار غير خطي نوري

طراحي و تحليل کامل موجي شيفت دهنده فازي با تکنولوژي موجبر مجتمع شده زيرلايه‌اي

طراحي و ساخت آنتن آرايه فازي مايکرو استريپ براي رادارهاي مونوپالس در باند X‎

طراحي و ساخت آنتن باز پيکربند صفحه‌اي براي کاربردهاي بي‌سيم

طراحي و ساخت آنتن صفحه‌اي مسطح تک قطبي فراپهن باند با ويژگي حذف باند

طراحي و ساخت دستگاه آناليز فشار احتراق و تشخيص کوبش

طراحي و ساخت سنسور گاز هيدروژن بر روي سيليکون متخلخل به صورت آرايه‌ي ‎2×32‎

طراحي و ساخت سنسور نوري سولفيد کادميم به روش لايه نشاني حمام شيميايي

طراحي و ساخت سيستم هوشمند تعيين زاويه پانل خورشيدي

طراحي و ساخت فيلتر ميان‌ گذر مايکرو استريپي براي کاربردهاي UWB‎ با باند توقف در سيستم WLAN‎

طراحي و ساخت مدار راه انداز و پردازشگر سنسور گاز

طراحي و ساخت يک ربات پنج انگشتي دست با استفاده از برد پردازشگر سيگنالهاي ديجيتال (DSP‎) و منطق فازي

طراحي و ساخت يک صفحه پايدار يک درجه آزادي

طراحي و ساخت کوپلر پهن باند siw‎

طراحي و شبيه ‌سازي الگوريتمي به منظور بهبود روش‌هاي به‌ اجاره‌ دهي طيف در شبکه‌هاي راديو شناختي

طراحي و شبيه ‌سازي فشرده‌ سازي REAL TIME‎ تصوير با استفاده از پردازنده DSP‎ سري TMS320C6416‎

طراحي و شبيه ‌سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال SAR‎ توان پايين ‎10‎ بيتي با فرکانس نمونه برداري ‎50MS/s‎ در تکنولوژي CMOS 0.18um‎

طراحي و شبيه ‌سازي و ساخت سيرکولاتور قدرت باند VHF‎

طراحي و شبيه ‌سازي يک مدولاتور سيگما دلتاي مرتبه دوم مد جريان

طراحي و شبيه سازي Headphone‎ کاهش دهنده نويز دو کاناله با استفاده از الگوريتم Normalized LMS‎ براي کاربردهاي شنوايي سنجي

طراحي و شبيه سازي آنتن Reflect Array‎ در باند x‎ با عناصر صفحه‌اي

طراحي و شبيه سازي ساختارهاي متناوب براي افزايش دايرکتيويته (جهت‌دهي) آنتنهاي THz‎

طراحي و شبيه سازي سنسور دماي فيبر نوري بر پايه تيغه بلور فوتوني

طراحي و شبيه سازي سيستم کنترل مستقيم توان ژنراتور القايي دو سو تغذيه با استفاده از پردازشگر سيگنال ديجيتال

طراحي و شبيه سازي لايه شبکه در IPV6‎

طراحي و شبيه سازي مقايسه‌گر جريان با استفاده از نقاله جريان به وسيله تکنولوژي micro 0.18‎ در باند UHF‎ و کمترين توان

طراحي و شبيه سازي يک فيلتر بالاگذر سوئيچ – خازني با ولتاژ و توان پايين

طراحي و شبيه‌ سازي اطلاعات غير قابل کپي توسط خواص فيزيکي (واحد پاف) درجهت بالابردن ايمني اطلاعات در سطح تراشه

طراحي و شبيه‌ سازي بخش تنظيم تطبيقي Beam‎‌ها با استفاده از تکنيک دسترسي چندگانه تقسيم مکاني (SDMA‎) در Wimax‎

طراحي و شبيه‌ سازي تغذيه آنتن ميله‌اي دي‌ الکتريک با استفاده از SIW‎

طراحي و شبيه‌ سازي تقويت کننده توان فرکانس راديويي خطي ‎10W / 2.6 GHz ~ 4.2 GHz‎

طراحي و شبيه‌ سازي حافظه غير فرار بر اساس ممريستور (مقاومت با حافظه)

طراحي و شبيه‌ سازي سيستم حذف آلودگي صوتي ناشي از دستگاه تهويه مطبوع در محيط

طراحي و شبيه‌ سازي سيستم کاهش نويز ناشي از حرکت با روش فعال در اندازه‌ گيري‌هاي علايم حياتي بدن

طراحي و شبيه‌ سازي مسأله SLAM‎ به بکارگيري EKF‎ اصلاح شده توسط سيستم هوشمند

طراحي و شبيه‌ سازي ولتاژ پايين / توان پايين مدار راه انداز LVDS‎

طراحي و شبيه‌ سازي کنترل کننده پيش بين و PID‎ شبکه عصبي بر روي يک بيورآکتور

طراحي و کنترل غيرخطي بازوي دو مفصله‌ي انعطاف‌پذير روبات به روش مد لغزشي

طراحي يک تقويت ‌کننده کم نويز در باند C

طراحي يک تقويت کننده عملياتي (Op-Amp‎) سرعت بالا با ويژگي S/N‎ خوب، مصرف توان پايين و حجم مداري کوچک

طراحي يک تقويت کننده گسترده با استفاده از تکنولوژي RFCMOS‎ در باند فرکانسي ‎3‎ تا ‎10‎ گيگاهرتز با توان ‎20‎ ميلي ‌وات

طراحي يک سلول (WLL(Wierless Local Loop‎ با استاندارد CDMA‎ به منظور افزايش پوشش ‌دهي در ناحيه کوهستاني

طراحي يک فيلتر فعال کم توان با استفاده از ژيراتور

طراحي يک فيلتر ميان‌گذر فعال بازگشتي به صورت آبشاري در باند C‎ با استفاده از تکنولوژي MMIC‎

طراحي يک مبدل جديد A/D‎ ۷ bit‎ (آنالوگ به ديجيتال) با استفاده از مدارات Current Mode‎ جهت استفاده در کنترلرهاي فازي

طراحي يک مدار شيفت دهنده فاز دو طرفه مجتمع يکپارچه با استفاده از ترانزيستور PHEMT‎ در باند S‎

طراحي کنترل ‌کننده عصبي فازي با ساختار جديد انعطاف‌ پذير و به کارگيري آن در کنترل گوي معلق مغناطيسي

طراحي کنترل ‌کننده هوشمند با روش آموزشي بر پايه سطوح لغزشي و شناساگر مدل براي سيستم TORA‎

طراحي کنترل بهينه دو جانبه براي سيستم تله اپراسيون با استفاده از دستگاه هپتيک در اعمال جراحي MIS‎

طراحي کنترل کننده براي سيستم‌هاي ابر آشوب به روش خطي سازي فيدبک با نامعيني

طراحي کنترل کننده پيشخور جهت کاهش اثر اغتشاش‌هاي ناشي از سنسورهاي اندازه‌ گيري در UAV‎

طراحي کنترل کننده تطبيقي چند متغيره براي سيستم کنترل فشار خون

طراحي کنترل کننده رگولاتور مربعي خطي با ساختار انتگرالي – پيش بين، به منظور جلوگيري از ايجاد پديده اسلاگ در خطوط حاوي مخلوط نفت و گاز

طراحي کنترل کننده فازي بازه‌اي براي سيستم سروالکتروهيدروليک

طراحي کنترل کننده فازي براي کنترل دما و هواي ورودي (IGV‎) و سرعت توربين گازي V94.2‎

طراحي کنترل کننده مد لغزشي ترکيبي با روشهاي هوشمند براي سيستم تعليق فعال خودرو

طراحي کنترل کننده مقاوم مبتني بر تئوري فيدبک کمي براي يک سيستم عملگر الکترومکانيکي

طراحي کنترل کننده و سيستم ردياب فازي تاکاگي-سوگنو بر روي سيستم غيرخطي جرثقيل اتوماتيک

طراحي کنترل کننده‌ي پيش بين تحمل پذير در مقابل نقص براي پروسه‌هاي صنعتي با استفاده از تکنيک ترکيب داده شبکه سنسوري

طراحي کنترل کننده‌ي فازي عصبي براي مسئله بار فرکانس در سيستم قدرت

طراحي کنترلر جهت ميراسازي نوسانات ديناميکي بين‌ ناحيه‌اي با استفاده از اطلاعات سيستم اندازه‌ گيري گسترده

طراحي کنترلگر بهينه براي شيمي درماني سينه با استفاده از روش‌هاي محاسبات هوشمند

طراحي، ساخت و اندازه‌گيري يک فيلتر غير فعال دو بانده مايکروويو با استفاده از تشديد کننده‌هاي حلقوي مايکرو استريپي

طراحي، ساخت و تحليل آثار شکاف‌هاي C‎ و U‎ شکل بر روي فرکانس رزونانس آنتن‌هاي پچ مايکرواستريپ در حوزه UWB‎

طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مايکرواستريپ فوق پهن‌ باند با استفاده از تکنيک Back Conduct Resonator‎

طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن ويوالدي مسطح با توابع مختلف Taper‎

طراحي، شبيه سازي و ساخت پروب‌هاي اندازه گيري ميدان‌هاي الکتريکي و مغناطيسي در اتاق‌هاي EMC‎ با استفاده از تشديد کننده دي الکتريکي

طراحي، شبيه‌ سازي و ساخت آنتن مايکرواستريپ پهن ‌باند

طراحي، شبيه‌ سازي و ساخت آنتن مايکرواستريپي با قابليت پيکربندي مجدد فرکانس

طراحي، شبيه‌ سازي و ساخت طرح جديد آنتن تک قطبي چاپي براي کاربردهاي فرا پهن باند با خاصيت حذف باند (فيلترينگ) متغير و پارامترهاي تشعشعي بهبود يافته

طراحي، شبيه‌ سازي و ساخت فيلتر مايکرواستريپي ميانگذر سنجاقي اصلاح شده

ظرفيت حمل بار ربات با مفاصل انعطاف‌پذير به روش سيستم‌هاي هوشمند

فشرده ‌سازي تصوير با استفاده از ويژگي‌هاي لبه و بافت

فيلتر ميان گذر مايکرواستريپ با باند توقف وسيع با استفاده از DGS‎

قيمت‌ گذاري برنامه زمان مصرف با هدف کاهش هزينه بهره‌ برداري و بررسي آن از لحاظ قابليت اطمينان در شبکه

مانور در شبکه توزيع برق ناحيه غرب اردبيل با در نظر گرفتن شاخص‌هاي قابليت اطمينان

مبدل آنالوگ به ديجيتال سيگما دلتاي بهبود يافته

مبدل ولتاژ DC‎ به DC‎ سوئيچ‌ شونده خازني مجتمع از نوع کاهشي با راندمان بالا در تکنولوژي CMOS‎

مدار تقويت‌ کننده توان‌ پايين سيگنال‌هاي زيستي در تکنولوژي CMOS‎ با روش چاپر

مدل ‌سازي و شبيه‌ سازي آثار غيرخطي در فيبرهاي بلور فوتوني

مدل‌سازي کنترل‌ کننده فازي – عصبي براي کنترل کوره‌هاي صنعتي با در نظر گرفتن مسائل عملي

مدلسازي تنظيم ضربان قلب و شناسايي پارامترهاي مدل در هنگام تغيير وضعيت بدن از حالت نشستن به ايستادن

مدلسازي ديناميکي ميکروتوربين در کنترل فرکانس ريزشبکه‌ها

مدلسازي ماشين سنکرون در اتصال کوتاه داخلي

مدلسازي و آناليز آشکارساز نوري مخابراتي UTC-PD‎ با ساختار موجبر حلقوي

مدلسازي و شبيه‌ سازي ساختارهاي مختلف ممريستور (مقاومت حافظه دار)

مدلسازي و کنترل سيستم چند مخزن بر اساس تئوري سيستم‌هاي‌هايبريدي با در نظر گرفتن قيود صنعتي

مديريت انرژي خودروهاي الکتريکي (PEV‎) در شبکه هوشمند با در نظر گرفتن قيد پايداري به منظور بهبود پروفيل ولتاژ و کاهش تلفات توان

مديريت بار مصرف‌ کنندگان بزرگ صنعتي با استفاده از برنامه پاسخگويي بار قيمت‌گذاري لحظه‌اي

مديريت بهره‌ برداري از شبکه توزيع در حضور وسايل نقليه الکتريکي قابل شارژ

مديريت پرشدگي خط انتقال با روش الگوريتم کاوش باکتري

مديريت گرفتگي ناحيه‌اي در سيستم‌هاي قدرت مجهز به ادوات FACTS‎ سري به کمک برنامه‌هاي پاسخگويي بار

مشاهده پذير کردن شبکه برق خوزستان با استفاده از واحدهاي اندازه‌گيري فازوري

معيار تجزيه‌ پذيري شبکه شاخصي براي جزيره‌ سازي عمدي و کنترل شده شبکه‌هاي قدرت در مواقع اضطراري

مقابله با پديده جمع‌ شوندگي در کنترل ‌کننده‌هاي PID‎ مرتبه کسري

مقايسه کارايي کنترل‌ کننده‌هاي PID‎ کسري

ميرايي نوسانات بين ناحيه‌اي با استفاده از طرح جبرانساز سري نامتعادل فاز

مينياتور سازي آنتن پچ مايکرواستريپ با استفاده از ساختار متامتريال

مکان يابي پست‌هاي فوق توزيع و مسيريابي خطوط kv20‎ با در نظر گرفتن توليدات پراکنده

مکان‌ يابي بهينه کليدهاي کنترل از راه دور در شبکه توزيع با حضور توليد پراکنده

مکان‌ يابي و تعيين ظرفيت توليدات پراکنده براي نصب در پست‌هاي فوق توزيع و تعيين الزامات مورد نياز براي اتصال به شبکه

نظارت وضعيت در موتور ديزل با استفاده از ترکيب داده

نهان‌ نگاري تصاوير ماهواره‌اي با استفاده از Wavelet‎ و بر اساس ROI‎

هماهنگي بانک‌هاي خازني و تپچنچر در حضور توليدات پراکنده به منظور کنترل ولتاژ و توان راکتيو

همزمان سازي سيستم‌هاي مرتبه کسري آشوبي با مرتبه‌هاي متفاوت با بکارگيري کنترل مد لغزشي فعال (ASMC‎)

يک طرح مديريت کليد در شبکههاي اقتضايي سيار با تمرکز بر رمز نگاري شناسه مبنا

کاهش پيچيدگي تخمين کانال در سيستم‌هاي مخابرات بي‌سيم مبتني بر OFDM‎

کاهش ريپل گشتاور به وسيله تغيير زاويه آتش و ولتاژ اعمالي در موتور رلوکتانس سوييچي

کاهش مدل در سيستم‌هاي خطي با مرتبه کسري همسان

کليدزني بهينه با هدف کاهش تلفات در شبکه‌هاي توزيع با بار متغير در حضور منابع توليد پراکنده

کنترل آشوب در مدار الکترونيکي چوا همراه با تاخير زماني و محدوديت در سيگنال کنترلي ورودي توسط الگوريتم‌هاي هوشمند

کنترل بهينه فرکانس سيستم قدرت چند ناحيه‌اي در حضور نيروگاه بادي

کنترل پيش‌ بين غير خطي يک رآکتور پلي‌اتيلن

کنترل تخصيص محرک‌هاي مقيد

کنترل تطبيقي سيستم‌هاي آشوبناک ويژه با محاسبه‌ي نماي لياپانوف

کنترل توان اکتيو ژنراتورهاي القايي با تغذيه دوگانه و تاثير آن بر پايداري شبکه سيستم قدرت

کنترل توان اکتيو و راکتيو ژنراتور القايي دوسو تغذيه با استفاده از روش‌هاي کنترل مستقيم توان (DPC‎) و کنترل مبتني بر ميدان (FOC‎)

کنترل جوش مقاومتي نقطه‌اي با استفاده از کنترل‌ کننده پيش‌بين

کنترل چند ناحيهاي دما با استفاده از کنترل کنندههاي محلي PID‎ و کنترل نظارتي MPC‎

کنترل حرکت ربات‌هاي دسته جمعي با الگو برداري از رفتار سيستم‌هاي پيچيده

کنترل فرکانس ريز شبکه در حالت عملکرد مستقل با کنترل بهينه سيستم ذخيره انرژي باتري

کنترل گروهي متحرک‌هاي خود محرک به روش حالت لغزشي

کنترل گشتاور شار موتور القايي تغذيه شده با اينورتر چند سطحي به روش DTC‎ با بکارگيري شبکه‌هاي عصبي

کنترل مستقيم گشتاور موتور سنکرون آهنرباي دائمي و مقايسه عملکرد آن با موتور القايي

کنترل مقاوم بار – فرکانس در سيستم قدرت چند ناحيه‌اي با حضور نيروگاه آبي

کنترل هماهنگ عملکردهاي تپ چنجر به منظور بهبود پروفيل ولتاژ با استفاده از شبکه‌هاي هوشمند

کنترل هوشمند و بهينه براي سيستم چند ورودي – چند خروجي روتور دو قلو بر پايه الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات

کنترل يک سيستم دو روتوره در حضور رويت‌ گر اغتشاش

کيفيت سرويس انتها به انتهاي بهينه در شبکه‌هاي نسل آينده


محصولات مرتبط

2 دیدگاه دربارهٔ «پایان نامه‌های مهندسی برق»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *