کد جاوا و فایل word کامل پایان نامه مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

لینک دانلود

کد جاوا و فایل word کامل پایان نامه
مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک‌های داده‌ کاوی

 

لینک دانلود

 

چکیده

افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار، مدیران و تحلیل گران سازمان‌ها را وادار ساخته به دنبال راهکارهایی باشند که مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان آورند. بر اساس مطالعات موجود، استفاده از دانش مشتری جهت اتخاذ استراتژی‌های لازم برای جلب رضایت مشتری می-تواند سازمان‌ها را به سمت تحقق این هدف سوق دهد. از سوی دیگر گسترش بهره گیری از فناوری‌های بروز در زمینه اطلاعات و ارتباطات خصوصاً در بانک‌ها باعث بر جای ماندن حجم عظیمی‌از داده‌ها گشته که تحلیل و تصمیم گیری بر اساس آن‌ها با روش‌های معمول گزارش گیری و روش‌های آماری امکان پذیر نمی‌باشد. داده کاوی ابزار بروز و قدرتمندی است که در این پایان نامه جهت تحلیل داده‌ها به جهت استخراج دانش مشتری پیشنهاد می‌گردد.
هدف از این تحقیق با عنوان «مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک-های داده‌کاوی»، بخش‌بندی مشتریان بانک مهر اقتصاد، باهدف کشف ویژگی‌های رفتاری مشابه، برای کمک به مدیران این بانک جهت تسهیل اتخاذ استراتژی‌های متناسب با هر بخش و در نتیجه حفظ، تقویت و یا توسعه ارتباط با مشتریان و نهایتاً سودآوری برای این بانک می‌باشد. داده‌های خام مورد نیاز جهت این مطالعه از پایگاه داده‌های بانک مهر اقتصاد استخراج شده است.

كلمات كليدي فارسي:
مدیریت دانش مشتری، داده کاوی، خوشه بندی مشتریان، کشف دانش.

 

فهرست مطالب

فصل اول 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعريف مسئله 3
1-3- ضرورت انجام تحقيق 7
1-4- مراحل انجام تحقيق 8
1-5- محدوده تحقيق 9
1-6- اهداف تحقيق 9
1-7- ساختار پایان‌نامه 10
فصل دوم 12
2-1- مقدمه 13
2-2- مديريت دانش 14
2-2-1- دانش چيست؟ 15
2-2-2- هرم دانش 15
2-2-3- انواع دانش 16
2-2-3-1- دانش صريح 16
2-2-3-2- دانش ضمنی 16
2-2-4- مديريت دانش چیست؟ 17
2-2-5- استراتژی‌های مديريت دانش 18
2-2-5-1- استراتژی اجتماعی سازی (تبدیل دانش پنهان به پنهان) 19
2-2-5- 2- استراتژی برونی سازی (پنهان به آشکار) 19
2-2-5- 3- استراتژی ترکیب سازی (آشکار به آشکار) 20
2-2-5- 4- استراتژی درونیسازی (آشکار به پنهان) 20
2-2-6-معایب عدم بهرهگیری از دانش در سازمان 20
2-2-7- اهداف مدیریت دانش 21
2-2-8- مدل‌های مديريت دانش 21
2-3- مديريت دانش مشتری 23
2-3-1- انواع دانش مشتری 24
2-3-2- مدل مدیریت دانش مشتری 28
2-4- مديريت ارتباط با مشتری 29
2-4-1- مديريت ارتباط مشتريان در نظام بانکی 32
2-4-2- مدیریت ارتباط با مشتری: اهداف، مزایا و چالش‌ها 33
2-5- مقايسه مفاهيم CKM و KM و CRM 34
2-6- تاریخچه‌ای از بانک و بانکداری 37
2-7- سير تحول فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري 38
2-7-1 دوره اول: اتوماسيون پشت باجه 38
2-7-2- دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه 38
2-7-3- دوره سوم: اتصال مشتريان به حساب‌هایشان 38
2-7-4- دوره چهارم: یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و مرتبط كردن مشتريان با تمامي عمليات بانكي 39
2-7-5- بانكداري الكترونيك 39
2-8- داده‌کاوی 40
2-8-1- مقايسه روش‌های آماری و داده‌کاوی 40
2-8-2- مفهوم داده‌کاوی 42
2-8-3- داده‌کاوی و کشف دانش 44
2-8-4- فرايند داده‌کاوی 45
2-8-5- معرفی روش‌های داده‌کاوی 51
2-8-5-1- دسته‌بندی 53
2-8-5-2- درخت تصمیم 53
2-8-5-3- شبکه‌های عصبی 55
2-8-5-4- پیش بینی 56
2-8-5-5- خوشه‌بندی 56
2-8-5-5- انواع خوشه‌بندی 57
2-8-5-5-2- معیارهای ارزیابی در خوشه‌بندی 59
2-8-5-6- تحلیل انحراف 60
2-8-5-7- قواعد وابستگی (انجمنی) 61
2-8-5-8- تحلیل توالی 61
2-8-6- نرم‌افزار داده‌کاوی 62
2-8-7- کاربردهای داده‌کاوی 63
2-8-7-1- داده‌کاوی در صنعت بانكداری 63
2-9- پیشینه تحقیق 65
2-9-1- کاربرد داده‌کاوی در بخش‌بندی و مدل‌سازی رفتاری مشتریان در صنعت بانکداری 66
2-9-2- کاربرد داده‌کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریان 68
2-9-3- کاربرد داده‌کاوی در زمینه کشف تقلب 69
2-9-4- کاربرد داده‌کاوی در تحلیل روی‌گردانی مشتری 69
2-10- جمع‌بندی مطالب فصل 74
فصل سوم 76
3-1- مقدمه 77
3-2- روش پیشنهادی 77
3-2-1- چارچوب تحقیق 77
3-2-2- انتخاب متغیرها 79
3-2-3- آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها 80
3-2-3-1- نرمال سازی داده‌ها 81
3-2-4- تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها 81
3-2-5- خوشه‌بندی 82
3-2-5-1- انواع خوشه‌بندی 83
3-2-5-2- خوشه‌بندی به روش K-Means 84
3-2-5-1-1- مزایای استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-Means 85
3-2-5-1-2- محدودیت‌های الگوریتم K-Means 85
3-2-5-2- خوشه‌بندی به روش WK-Means 86
3-2-5-3- خوشه‌بندی به روش A-H-Means 87
3-2-6- ارزیابی خوشه‌ها به روش مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش 88
3-2-7- به‌کارگیری دانش حاصل از خوشه‌بندی 90
3-3- روش‌های جمع آوری اطلاعات 90
3-4- جمع‌بندی مطالب فصل 90
فصل چهارم 92
4-1- مقدمه 93
4-2- معرفی بانک مهر اقتصاد 93
4-3- موضوع و فعالیت بانک 94
4-4- محاسبات تحقیق 94
4-4-1- گام انتخاب و جمع آوری متغیرهای ورودی 95
4-4-2- گام آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها 96
4-4-3-گام تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها 97
4-4-4- گام خوشه‌بندی داده‌ها 97
4-4-4-1- خوشه‌بندی به روش K-Means 98
4-4-4-2- خوشه‌بندی به روش WK-Means 100
4-4-4-3- خوشه‌بندی به روش A-H-Means 100
4-4-5- ارزیابی خوشه‌ها به روش مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش 101
4-4-6-گام به‌کارگیری دانش حاصل از خوشه‌بندی 102
4-5- نتایج تحقیق 104
4-6- جمع‌بندی مطالب فصل 106
فصل پنجم 107
5-1- مقدمه 108
5-2- خلاصه تحقیق 108
5-3- نتیجه‌گیری 109
5-4- زمینه‌های پیشنهادی، راهکارها و پیشنهاد‌ات جهت پژوهش‌های آتی 110
منابع و مآخذ 126

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1 انواع مختلف تبدیلات دانش 19
جدول 2-2 مقایسه مفاهیم مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری 35
جدول 2-3 مقایسه روش‌های تحلیل آماری و داده‌کاوی 41
جدول 2-4 فعالیت‌های مربوط به فازهای CRISP-DM و خروجی هر فعالیت 50
جدول 2-5 نمونه داده‌های مورد نیاز در یک مسئله مدل‌سازی به روش دسته‌بندی 54
جدول 2-6 معیارهای محاسبه شباهت در خوشه‌بندی 59
جدول 2-7 معیارهای محاسبه فاصله در خوشه‌بندی 60
جدول 2-8 پژوهش‌های انجام‌گرفته در زمینه کاربرد داده‌کاوی در صنعت بانکداری 71
جدول 3-1 متغیرهای تحقیق 80
جدول 4-1 نمونه ده‌تایی از داده‌های مربوط به مشتریان بانک مهر اقتصاد 95
جدول 4-2 متغیرهای نرمال شده 96
جدول 4-3 وزن نسبی متغیرهای تحقیق 100
جدول 4-5 مقادیر مجموع مربع خطاها در الگوریتم‌های مختلف خوشه‌بندی 101
جدول 4-6 دسته‌بندی مشتریان بر مبنای ویژگی‌های رفتاری مشابه 103
جدول 4-7 اطلاعات مربوط به خوشه‌بندی مشتریان بانک مهر اقتصاد به روش K-Means 104

 

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 2-1 سلسله‌مراتب دانش 16
شکل 2-2 دانش صریح فقط بخش کوچکی از دانش را تشکیل می‌دهد. 17
شکل 2-3 مدل مدیریت دانش پروبست و رمهارد 22
شکل 2-4 چارچوب خوشه انگور جهت نوع شناسی دانش مشتری 26
شکل 2-5 مدل مدیریت دانش مشتری 28
شکل 2-7 گام‌های فرایند تولید دانش از پایگاه داده‌ها 44
شکل 2-8 متدولوژي فرآيند استاندارد ميان صنعتي داده‌کاوی (CRISP-DM) 47
شکل 2-9 دسته‌بندی کلی عملکردهای داده‌کاوی 52
شکل 2-11 نیروهای رقابتی پورتر 64
شکل 3-1 چارچوب تحقیق 78
شکل 4-1 خوشه اول، الگوریتم K-Means 98
شکل 4-2 خوشه دوم، الگوریتم K-Means 98
شکل 4-3 خوشه سوم، الگوریتم K-Means 99
شکل 4-4 خوشه چهارم، الگوریتم K-Means 99
شکل 4-5 خوشه پنجم، الگوریتم K-Means 99

 

فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در سال‌های اخیر دانش به عنوان منبعی ارزشمند در کنار منابعی چون کار، زمین، سرمایه قرار گرفت و به عنوان موتور تولیدکننده درآمد و يك دارايي مهم و راهبُردی برای سازمان شناخته شد. از طرفی به دلیل وجود رقابت شدید در بین کسب و کارهای امروزی از جمله صنعت بانکداری، مشتری و توجه به جایگاه او و ارتباط با او اهمیت ویژه ای یافته است. بنابراین مبحث بسیار مهم مدیریت دانش مشتری مطرح گردید که امروزه مطالعات بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. مدیریت دانش مشتری با استفاده از راهکارهای مختلف مدیریت دانش نظیر روش‌های داده‌کاوی زمینه بسیار خوبی را جهت استفاده مفید از گنجینه گران‌بهای دانش مشتری فراهم می-آورد.
از سوی دیگر در عصر حاضر بهره گیری از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در عرصه-های مختلف کسب وکار به امری گریزناپذیر مبدل گشته است. به طور خاص صنعت بانکداری از جمله صنایعی است که به‌کارگیری فناوری‌های روز دنیا در این صنعت می‌تواند مزیت رقابتی انکارناپذیری را برای آن ایجاد نماید. بنابراین این صنعت نیز از بهره گیری از بروزترین فناوری‌ها مستثنا نبوده و مواردی مانند بانکداری الکترونیک، سیستم‌های یکپارچه بانکداری ، دستگاه‌های خودپرداز، کارت‌های اعتباری، پایانه‌های خرید الکترونیک و… از مصادیق این امر می‌باشد.
ورود فناوری‌های جدید به سازمان سبب افزایش چشمگیر سرعت تولید اطلاعات و در نتیجه بر جای ماندن حجم عظیمی‌از داده‌ها گشته است. از آنجا که این داده‌ها اغلب حجیم و وسیع می-باشند، معمولاً به صورت خام قابل‌استفاده نیستند، بلکه دانش موجود در آن‌ها باید استخراج گردد. با این وجود که ارزش این داده‌ها بر کسی پوشیده نیست، حجم بسیار بالای داده‌های ارزشمند موجود، تحلیل و بهره گیری از آن‌ها را به امری چالش‌برانگیز مبدل ساخته است. چرا که تحلیل به واسطه روش‌های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان پذیر نیست و روش‌های آماری موجود نیز از ظرفیت کافی جهت تحلیل این داده‌ها برخوردار نمی‌باشند. بنابراین باید به دنبال راهکاری بود که با غلبه بر این محدودیت، امکان انجام مطالعاتی جامع تر با نتایج دقیق تر و درصد خطای پایین تر را ممکن سازد. این مسئله گواهی بر لزوم به‌کارگیری روش‌های نوین تحلیل داده‌ها جهت حصول دانش، نظیر روش داده‌کاوی خواهد بود.
دانش قابل توجهی که در زمان استفاده از خدمت یا مصرف کالا توسط مشتری، بین مشتری و سازمان تبادل می‌شود، به عنوان منبعی مهم برای سازمان شناخته می‌شود و کسب و بهره برداری از آن به یک مزیت رقابتی در سازمان‌ها تبدیل شده است.
مدیریت دانش مشتری دربردارنده فرایندهایی ست که با شناسایی و اکتساب اطلاعات مشتری و نیز ایجاد و بهره برداری از دانش مشتریان، مربوط است [9]. چنین اطلاعاتی در ماورای محدوده-های خارجی سازمان قرار دارند و دانشی که از آن‌ها استخراج می‌شود موجب ایجاد ارزش برای سازمان و مشتریان آن خواهد شد [32]. در این تحقیق مسئولیت کشف دانش بر عهده الگوریتم‌های داده‌کاوی خواهد بود. در ادامه از این دانش به عنوان راهنما در مسیر اتخاذ استراتژی‌های سازمان، بهره گیری می‌شود.
1-2- تعريف مسئله
بااهمیت یافتن مشتری در عرصه پرتلاطم رقابت میان کسب وکارهای مباحثی همچون مدیریت دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری مطالعات و تحقیقات فراوانی را به خود اختصاص داده-اند.
مديريت دانش، كسب دانش درست، براي افراد مناسب، در زمان صحيح و مکان مناسب است، به گونه‌اي که آنان بتوانند براي دستيابي به هدف‌هاي سازمان، بهترين استفاده را از دانش ببرند.
در تعریفی دیگر مديريت دانش فرايند كشف، كسب، توسعه و ايجاد، تسهيم، نگهداري، ارزيابي و به‌کارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان، که از طريق ايجاد پيوند مناسب بين منابع انساني، فناوري اطلاعات و ايجاد ساختاری مناسب براي دستيابي به اهداف سازماني صورت ميپذيرد، تعریف شده است.
مدیریت ارتباط با مشتری از جمله راهکارهایی است که در سال‌های اخیر با افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار به عنوان سلاحی ارزشمند در جهت افزایش وفاداری مشتری و جلب رضایت او و با هدف به ارمغان آوردن مزیت رقابتی بالاتر برای سازمان، از سوی سازمان‌ها بکار گرفته شده است. امروزه بیشتر روش‌های مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری اطلاعات می‌باشند و مسلماً برای رسیدن به مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری ناگزیر از مدیریت دانش مشتری خواهیم بود.
مديريت ارتباط با مشتری در برگيرنده مجموعه اي از فرايندهاست که سازمان‌ها را قادر مي سازد تا از استراتژي‌هاي كسب وكار در جهت ايجاد روابط بلندمدت و سودآور با مشتريان خاص پشتيباني نمايند [46].
در حقیقت CRM يك فناوری پيشرفته در جهت دستيابي به قله‌هاي اطلاعات مشتري است [G] و شركت‌ها از آن به عنوان ابزاری در جهت افزايش رضايتمندي مشتري استفاده مي كنند. مديريت ارتباط با مشتري به عنوان فعالیتی جهت گسترش و نگاه‌داری مشتريان سازمان‌ها به طور گسترده اي مورد توجه قرار گرفته است و ابزارهاي آن افزايش رضايت مشتري و وفاداري اوست. همچنين مديريت دانش KM همچون مديريت روابط با مشتري بر جمع آوری منابعي تأكيد دارد كه از فعاليت‌هاي تجاري در جهت رسيدن به توانايي رقابت‌پذیری حمايت مي كند [37] براي بهبود روابط با مشتري، خدمات‌رسانی به روشي كه مورد دلخواه اوست، ضروري است. از اين رو به مديريت دانش مشتری احتياج است [17].
امروزه حجم بالای پایگاه‌های داده و پراکندگی و عدم به‌کارگیری راهکارهای مناسب جهت تحلیل این داده‌ها مطالعه و تصمیم گیری بهینه پیرامون ارتباط با مشتریان را با مشکل مواجه نموده است.
به طور ویژه بانک‌ها سازمان‌هایی هستند که با مشتریان تعامل مستقیم دارند و عنصر مشتری در این سازمان‌ها اهمیت ویژه ای دارد. بدیهی است جهت پیشرو بودن در عرصه رقابت توجه به جایگاه مشتری و اختصاص خدمات ویژه با تشخیص نیازمندی‌های آن‌ها و ارائه خدمات درست به آن‌ها محقق خواهد شد. تحلیل منابع باارزش داده ای در رابطه با مشتریان کنونی بانک‌ها و مشتریان بالقوه و… مقدمه ای جهت تحقق این مهم خواهد بود.
با ورود فناوری‌های جدید به سازمان‌ها و افزایش سرعت تولید اطلاعات و در نتیجه بر جای ماندن حجم عظیمی‌از داده‌ها و دشواری استفاده از این حجم وسیع، معمولاً امکان استفاده از این داده‌ها به صورت خام وجود ندارد، بلکه دانش موجود در آن‌ها باید استخراج گردد. همچنین تحلیل این داده‌ها به واسطه روش‌های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان پذیر نیست و روش‌های آماری موجود نیز از ظرفیت کافی جهت تحلیل این داده‌ها برخوردار نمی‌باشند. داده‌کاوی راهکاری است که با غلبه بر این محدودیت، امکان انجام مطالعاتی جامع تر با نتایج دقیق تر و درصد خطای پایین تر را ممکن سازد.
داده‌ها کمیت‌های عددی یا خصیصه‌ای هستند که در نتیجه مشاهده یا آزمایش حاصل شده‌اند. داده‌های دسته‌بندی شده اطلاعات را تشکیل می‌دهند. اطلاعات از ترتيب، تركيب و شبكه شدن دانش را ايجاد مي نمايد. دانش، اطلاعات سازمان‌یافته، تحلیل یافته و یا تلخیص شده برای افزایش درک، آگاهی یا تشخیص می‌باشد.
داده‌کاوی ابزاری بروز، قدرتمند و وسیع است که می‌تواند جهت تحلیل حجم عظیم داده بکار گرفته شود. داده‌کاوی به بهره گیری از ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور کشف الگوها و روابط معتبری که تا کنون ناشناخته بوده‌اند اطلاق می‌شود. این ابزار با کاوش در بین داده‌های موجود و استخراج الگوها و روابط موجود در پایگاه داده‌ها، موجب تسهیل مطالعات و اتخاذ تصمیمات خواهد شد. همچنین به کمک امکانات موجود در این ابزار می‌توان حجم داده‌ها را کاهش داد و داده‌های اضافی را حذف نمود. استفاده از روش‌های مختلف داده‌کاوی می‌تواند جهت کشف دانش و الگوهای موجود در حجم عظیم داده‌ها (برای مثال به طور خاص داده‌های جمعیت شناختی مشتریان بانک نظیر جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل و غیره، یا داده‌های مربوط به تراکنش‌های مالی مشتریان و یا سرویس‌های ارائه شده توسط بانک) استفاده شود. این الگوها می‌توانند از سوی مدیران جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی در ارتباط با مشتری، چگونگی برخورد با شرایط متفاوت کسب وکار، ارائه خدمات خاص و غیره بکار گرفته شود.
تعاريف متفاوتي از داده‌کاوی وجود دارد ولي تعريفي كه در اكثر مراجع به اشتراك ذكر شده عبارت است از «استخراج اطلاعات و دانش و كشف الگوهاي پنهان از پايگاه داده‌های بسيار بزرگ و پيچيده.» داده‌کاوی يك متدولوژي بسيار قوي و با پتانسيل بالا می‌باشد كه به سازمان‌ها كمك می‌کند كه بر مهم‌ترین اطلاعات از مخزن داده‌های خود تمركز نمايند [52].
داده‌کاوی را می‌توان به عنوان ابزاری جهت کشف دانش از پایگاه‌های داده تعریف نمود. داده‌کاوی یک گام در فرایند کشف دانش از پایگاه داده است که با استفاده از الگوریتم‌های کشف و تحلیل داده‌ها تعداد خاصی الگو یا مدل را از روی داده‌ها تولید می‌کند.
یک الگو زمانی می‌تواند به عنوان دانش تلقی شود که :
1. به سادگی برای افراد قابل فهم باشد.
2. اعتبار آن از یک حد آستانه ای پایین تر نباشد.
3. دانش جدیدی متناسب با اهداف تعیین‌شده سازمان ارائه دهد.
4. کاربردی باشد. [1]
امروزه کاربردهای مختلفی برای داده‌کاوی در صنعت بانکداری شناخته شده است.
شهرابی و همکاران در [1] کاربردهایی نظیر مدیریت ارتباط با مشتریان از طریق بخش‌بندی آن‌ها و استخراج قواعد رفتاری آن‌ها جهت هدایت فعالیت‌های بازاریابی بانک، مدل‌سازی پاسخ بازار به تصمیمات کلان بانک و شناسایی اثر هر یک از سیاست‌های بانک بر تقاضا و امکان شبیه-سازی تعاملی سیاست‌ها و تصمیمات قبل از اجرا، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان متقاضی دریافت وام، محاسبه کارایی شعب و پیش بینی سری‌های زمانی مالی و … کشف الگوهای پنهان در داده‌های حاصل از تعاملات با مشتریان و تحلیل این الگوها را به عنوان مثال‌هایی از کاربرد ابزار داده‌کاوی در بانک ذکر کرده است.
بانک‌ها می‌توانند جهت افزایش سودآوری از طریق مشتریان تراز اول خود، برای یک محصول جدید بانکی، مشتریان بالقوه خود را از طریق داده‌کاوی شناسایی نموده و آن‌ها را به سمت استفاده از این محصول سوق دهند و بدین ترتیب در زمان و هزینه صرفه جویی کنند.
پیاده سازی سیستم هوشمند ارزیابی اعتبار مشتری به کمک داده‌کاوی از کاربردهای دیگر این ابزار جهت مدیریت دانش مشتریان در بانک است. در این کاربرد می‌توان با استفاده از اطلاعات گروهی از وام گیرندگان سابق (مانند بعضی اطلاعات شخصی وام‌گیرنده مانند سن و جنسیت و وضعیت تأهل و درآمد و…، تعداد تراکنش ماهیانه مشتری با بانک، سایر بدهی‌های بانکی، نوع ضمانت و…) و وضعیت آن‌ها از نظر بازپرداخت وام به مدلی دست یافت که مشتریان متقاضی وام را در دسته‌هایی مانند مشتری خوش حساب، مشتری بدحساب و … دسته‌بندی نمود. با حصول این دانش در مورد مشتری متقاضی اعتبار تصمیم گیری در مورد پرداخت یا عدم پرداخت اعتبار بسیار ساده تر خواهد بود.
برخی از مشكلات نبود مديريت دانش می‌توان عدم اولويت‌بندي و استفاده از انواع دانش، ایجاد شکاف دانشی در صورت جدا شدن كارشناسان از سازمان، احتكار دانش به جاي ازدياد آن، استفاده محدود از دانش‌هاي موجود، نبود مستندات در خصوص تجربيات به دست آمده از پروژه‌ها و كارها و نبود ساختار مناسب براي تسهيم سريع دانش را نام برد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *