ماه: مارس 2017

معيار عدالت تناسبی

فرض مي كنيم شبكه اي با J لينك در اختيار داريم و ظرفيت هر لينك را با Cj نمايش مي دهيم. مجموعه كل کاربرها Â بوده و يك مسير Rr، زير مجموعه اي ناتهي از J مي باشد. به هر كاربرr ، يك مسير Rr را مرتبط مي كنيم و به آن  تابع سودمندي U …

معيار عدالت تناسبی ادامه »

روشهائي براي حل مسائل بهينه سازي محدب مقيد

مقدمه  مسائل بهينه سازی محدب مقيد، به مسائلی اطلاق می گردد که در آنها يک تابع هدف مشخص را که تابعی محدب (مقعر) از متغيرهای مورد نظر می باشد بر روی يک فضای محدوديت که بر روی متغيرها اعمال می گردد و فضائی فشرده می باشد[68] حداکثر (حداقل) می گردد. اينگونه مسائل، با توجه به …

روشهائي براي حل مسائل بهينه سازي محدب مقيد ادامه »

الگوريتم Kelly براي حل مسئله شبكه

الگوريتم Kelly برای حل مسئله شبکه، بقرار زير است. سيستم معادلات ديفرانسيلي زير را در نظر مي گيريم: (4-13)                                 كه در آن، kr  ضريبي ثابت و مثبت است و همچنين: (4-14)                                                      اگر فرض كنيم pj(y) هزينه اعمال شده توسط منبع j باشد كه بر واحد نرخ عبور كننده از اين لينك اعمال مي …

الگوريتم Kelly براي حل مسئله شبكه ادامه »

بررسی روشهای تخصيص نرخ بهينه به کاربرهای سطح شبكه بر اساس ديدگاه جريان سيال

  4-1 مقدمه    در حالت كلي و در كليه الگوريتم هاي كنترل نرخ به دنبال روشهائي هستيم كه قادر باشند بصورت انتها-به-انتها عمل كنترل نرخ را به انجام رسانند. سئوال اساسي مطرح شده در اينجا وجود الگوريتمهاي كنترل نرخي است كه بتوانند بدون كمك گرفتن از گره هاي شبكه به تخصيص نرخي عادلانه دست …

بررسی روشهای تخصيص نرخ بهينه به کاربرهای سطح شبكه بر اساس ديدگاه جريان سيال ادامه »

مفهوم عدالت در تخصيص نرخ در شبكه هاي داده

در شبكه هائي مانند اينترنت كه اكثريت ترافيك هاي موجود در آن را ترافيك الاستيك تشكيل مي دهد راضي بودن كاربرها از نرخ هاي تخصيص يافته، بستگي به معيار عدالت بكاررفته در امر تخصيص نرخ خواهد داشت. هدف اصلي در واقع استفاده از تمامي پهناي باند موجود و تخصيص عادلانه آن به كاربرهاي مختلف مي …

مفهوم عدالت در تخصيص نرخ در شبكه هاي داده ادامه »

تقسيم بندي ترافيك هاي موجود در سطح شبكه

بطور كلي ترافيك موجود در سطح شبكه اي مانند اينترنت را مي توان به چند دسته تقسيم نمود که در ذيل، به دو دستة عمده از اينگونه ترافيکها اشاره می گردد. دسته اول آن دسته از ترافيكهائي هستند كه به تأخير موجود در سطح شبكه حساس نيستند و هر نرخي كه به آنها تخصيص داده …

تقسيم بندي ترافيك هاي موجود در سطح شبكه ادامه »

كنترل نرخ و مفهوم عدالت در شبكه هاي داده

با فرض اينکه تغييرات ترافيك ورودي شبكه بيش از حد مجاز باشد، تغييرات تصادفي و آمارگان متغير ارتباط ها باعث سرريز شدن قابليت حمل ترافيك شبكه مي شوند. اگر شبكه هيچ كنترلي بر روي ورودي ها نداشته باشد بافرهاي شبكه پر مي شوند و اين امر باعث حذف برخي از بسته هاي پيغام و در …

كنترل نرخ و مفهوم عدالت در شبكه هاي داده ادامه »

سرويس هاي تفكيك شده

سرويس هائي مانند IntServ همانگونه كه از اجزاء تشكيل دهنده شان مشخص است، بصورت بر- محاوره1 عمل مي كنند بدين معني كه توجه سرويس به كيفيت مورد نياز يك كاربر خاص معطوف مي گردد و براي رسيدن به اين هدف حتي در اغلب موارد پيچيدگي هاي ايجاد شده در پياده سازي سرويس مورد قبول واقع …

سرويس هاي تفكيك شده ادامه »

RSVP

اين پروتكل در ابتدا براي ذخيره سازي منابع شبكه بصورت انتها- به- انتها2 در اينترنت طراحي گرديد. در اين پروتكل، كامپيوتر فرستنده پيغام هاي RSVP را از طريق شبكه به كامپيوتر گيرنده ارسال مي كند. كامپيوتر گيرنده نيز از طريق پيام هائي كه شامل FLOWSPEC يا همان نيازمنديهاي ترافيكي مي باشد، نيازمندي خود را از …

RSVP ادامه »

سرويس هاي مجتمع

اين مكانيسم براي بالا بردن حا صلضرب QE شبكه به كار گرفته مي شود [44] و از چهار جزء اساسي زير تشكيل شده است: زمانبندي كننده بسته2 طبقه بندي كننده3 كنترل كننده اجازه ارتباط4 پروتكل ذخيره سازي5 دو جزء اول با تقسيم كردن بسته ها به كلاس هاي مختلف، سطوح سرويس دهي مشخصي را براي …

سرويس هاي مجتمع ادامه »