دسته‌ها
یادگیری ماشین در پایتون

تقسیم داده به آموزش و تست در یادگیری ماشین

یکی از کارهای پایه در یادگیری ماشین تقسیم داده به دو قسمت آموزش و تست می باشد. با داده های آموزش ، مدل را آموزش می دهیم و با داده های تست ، مدل آموزش یافته را تست می کنیم. % Split train and test data [train, test] = dividerand(length(Y), 0.7, 0.3); X_train = X(train, […]